تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح احداث خط دوم انتقال آب به زاهدان با شماره طبقه‌بندی (۱۳۰۷۰۰۲۱۰۴(

منتشر شده در چهارشنبه،۱۱ مرداد ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۵/۱ به پیشنهاد وزارت نیرو و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استـناد ماده (۸۲) قانون تنـظیم بخشـی از مـقررات مالی دولت ـ مصوب۱۳۸۰ـ تصویب کرد:

دستگاه اجرایی طرح احداث خط دوم انتقال آب به زاهدان با شماره طبقه‌بندی (۱۳۰۷۰۰۲۱۰۴) از شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان (۲۱۷۸۰۰) به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (۲۱۹۸۰۰) تغییر می‌یابد.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری