مصوبات هیأت امنای صندوق توسعه ملی در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۶

 منتشر شده در شنبه،۷ مرداد ۱۳۹۶

شماره۱۲۸۴۱۰۹                                                                          ۱۳۹۶/۴/۲۷

جناب آقای جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

به پیوست ابلاغیه شماره۱۲۵۴۱۸۲ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۴ دبیر محترم هیأت امناء صندوق توسعه ملی موضوع مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۷ هیأت امنای صندوق توسعه ملی ایفاد می‌گردد.

خواهشمند است در اجرای تبصره (۴) بند «پ» ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ابلاغیه صدرالاشاره در آن روزنامه درج گردد.

رئیس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد ـ مجتبی خالصی

شماره۱۲۵۴۱۸۲                                                                          ۱۳۹۶/۴/۱۴

برادر ارجمند جناب آقای مهندس دوست حسینی

رئیس محترم هیأت عامل صندوق توسعه ملی

جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲۷ با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و سایر اعضاء تشکیل گردید. در ابتدای جلسه گزارشی از منابع و مصارف و عملکرد صندوق طی سال ۱۳۹۵ از سوی رئیس هیأت عامل صندوق ارائه شد.

بدین‌وسیله مصوبات جلسه هیأت امناء به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می‌گردد:

۱ـ مواردی که بنا بر دستور مقام معظم رهبری مدظله العالی از منابع صندوق توسعه ملی به صورت خاص برداشت می‌شود و بازپرداخت آن تصریح نشده باشد، حسب مجوز مقام محترم رئیس جمهور به عنوان برداشت از منابع صندوق تلقی و در حساب‌ها اعمال می‌گردد.

۲ـ استفاده مجدد از منابع صندوق توسعه ملی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی (موضوع بند «و» بخش پنجم نظام‌نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی و بند «د» بخش چهارم نظام‌نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی)، در صورت دارابودن شرایط زیر مجاز می‌باشد:

۱ـ اقساط معوقه نداشته باشد،

۲ـ پیشرفت فیزیکی سرمایه‌گذاری قبلی متناسب با برنامه باشد،

۳ـ برای طرح توسعه یا سرمایه‌گذاری جدید باشد،

۴ـ شرکت‌هایی که دارای صادرات بوده و اشتغال بیشتری ایجاد کنند در اولویت می‌باشند.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ـ محمدباقر نوبخت