اصلاح بندهای (الف) و (ب) ماده (۱) و ماده (۱۰) آیین‌نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی

منتشر شده در شنبه،۷ مرداد ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۲۵ به پیشنهاد هیأت امنای صندوق توسعه ملی و به استناد جزء (۶) بند (د) ماده (۱۶) قانون احکام دایمی برنامه­های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

در بندهای (الف) و (ب) ماده (۱) و ماده (۱۰) آیین­نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی، موضوع تصویب­ نامه شماره ۸۱۱۵۵/ت۴۷۲۴۴هـ مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۸، عبارت­های «قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ»، «ماده (۱۶)» و «بند (ح) ماده (۱۶) قانون» به ترتیب جایگزین عبارت­های «قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ»، «ماده (۸۴)» و «بند (ح) ماده (۸۴) قانون» می­شود و آیین­نامه یادشده و اصلاحات بعدی آن به عنوان آیین­نامه­های موضوع جزء (۶) بند (د) ماده (۱۶) قانون احکام دایمی برنامه­های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تنفیذ می­گردد.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری