اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی

 منتشر شده در شنبه،۳۱ تیر ۱۳۹۶

  هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۱۸ به پیشنهاد شماره ۶۰/۲۳۱۱۳۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

  آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۴۱۱/ت۴۴۳۶۴ک مورخ ۱۳۹۰/۹/۱۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

 ۱ـ بندهای (ت)، (ث) و (ح) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‏شود:

 ت ـ مالک:

 طرف قرارداد با شرکت که عرصه تخصیصی با رعایت ماده (۱۰) قانون به مالکیت وی در آمده است یا شرکت واحد مذکور را به وی فروخته باشد.

 ث ـ استفاده‏کننده (متصرف قانونی):

 هر شخصی که به منظور راه‏اندازی واحد صنعتی، تولیدی یا خدماتی با شرکت قرارداد منعقد نموده یا می‏نماید و حق بهره‏برداری از قطعه تخصیصی را به موجب قرارداد دارا می‏ باشد یا شرکت واحد مذکور را به وی اجاره داده باشد.

 ح ـ شرکت خدماتی:

 شرکت خدماتی شهرک صنعتی موضوع ماده (۵) قانون

 ۲ـ ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

  ماده۵ ـ در صورتی که بیش از هفتاد و پنج درصد (۷۵%) زمین‏های قابل واگذاری در فاز عملیاتی در هر شهرک و ناحیه صنعتی واگذار و حداقل تعداد واحدهای به بهره‏برداری رسیده در شهرک صنعتی به بیست و پنج واحد و در ناحیه صنعتی روستایی به پانزده واحد برسد، شرکت بر اساس شرایط مندرج در اساسنامه نمونه نسبت به تشکیل شرکت خدماتی اقدام و اداره امور شهرک و ناحیه صنعتی را به این شرکت واگذار می‏نماید.

تبصره ـ تا قبل از تشکیل شرکت خدماتی، اداره امور شهرک و ناحیه صنعتی توسط شرکت صورت می‏گیرد.

 ۳ـ متن زیر به عنوان ماده (۶) الحاق و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود:

«ماده۶ ـ در صورتی که حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) زمین‏ های قابل واگذاری در هر شهرک و ناحیه صنعتی واگذار و حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از واحدهای مستقر در آن با هر تعداد به بهره ‏برداری رسیده باشد، شرکت موظف به تشکیل شرکت خدماتی در آنها خواهد بود.»

 معاون اول رئیسجمهور -  اسحاق جهانگیری