تسری جداول شماره (۱)، (۲) و (۴) اصلاحی پیوست آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشورمستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران(مأمورین ثابت) به کلیه کارمندان مشمول بند (۸) ماده(۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری

منتشر شده در شنبه،۳۱ تیر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۱۸ به پیشنهاد شماره ۸۵۴۲۶۷ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۹ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 جداول شماره (۱) ، (۲) و (۴) اصلاحی پیوست آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأمورین ثابت) موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۸۲۱/ت۵۰۹۸۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶، به کلیه کارمندان مشمول بند (۸) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ در سقف اعتبارت مصوب مربوط تسری می‌یابد.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری