حذف تبصره بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۵۷۰۰/ت۵۴۲۰۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۶

منتشر شده در شنبه،۳۱ تیر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۱۸ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تبصره بند (۳) تصویب­نامه شماره ۵۷۰۰/ت۵۴۲۰۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۶ حذف می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری