الحاق یک تبصره به ماده (۲۶) آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص  صلاحیت پیمانکاران

 منتشر شده در یکشنبه،۲۵ تیر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۷ به پیشنهاد شماره ۱۱۳۹۳۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۲/۶ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده(۲۲) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب۱۳۵۱ـ و ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ تصویب کرد:

۱ـ تبصره الحاقی به ماده (۲۶) آیین­نامه طبقه­بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع تصویب­نامه شماره ۱۸۰۶۱۷/ت۴۳۱۸۹هـ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۷ به عنوان تبصره (۱) تلقی و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور الحاق می­شود:

تبصره۲ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است گواهینامه صلاحیت پیمانکاری را پس از انقضای تاریخ اعتبار آن و انجام فرآیند بروزرسانی، در صورت حادث شدن تنزل پایه ناشی از توان مالی به سبب عوامل خارج از اختیار، بر اساس آخرین پایه کسب شده در هر تخصص و رشته به مدت چهارسال تمدید نماید.

۲ـ متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۵) آیین­نامه تشخیص صلاحیت مشاوران موضوع تصویب­نامه شماره ۲۰۶۳۷/ت۲۸۴۳۷هـ مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۳ الحاق می­شود:

تبصره۳ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است گواهینامه صلاحیت مشاور را پس از انقضای تاریخ اعتبار آن و انجام فرآیند بروزرسانی، در صورت حادث شدن تنزل پایه ناشی از توان مالی به سبب عوامل خارج از اختیار، بر اساس آخرین پایه کسب شده در هر تخصص و رشته به مدت چهارسال تمدید نماید.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری