لغو تصویب‌نامه شماره ۷۶۴۰۳/ت۵۲۹۱۳هـ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۵

منتشر شده در یکشنبه،۲۵ تیر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۱۸ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه شمـاره ۷۶۴۰۳/ت۵۲۹۱۳هـ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۵ از تاریخ تصویب لغو می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری