الحاق متن به بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۳۱۴۴۹/ت۵۴۱۰۱هـ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۰

منتشر شده در یکشنبه،۲۵ تیر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسات ۱۳۹۶/۴/۴ و ۱۳۹۶/۴/۱۴ به پیشنهادهای شماره ۱۲۳۶۲۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۴/۳ و شماره ۱۲۴۰۶۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۴ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به انتهای بند (۳) تصویب­نامه شماره ۳۱۴۴۹/ت۵۴۱۰۱هـ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۰ الحاق و جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است جایگزین جدول پیوست بند مذکور  می­شود:

سازمان برنامه و بودجه کشور بازپرداخت اصل و سود تسهیلات اعطایی به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران جهت خرید تضمینی گندم را تضمین می­نماید. تضمین مذکور نافی مسئولیت بانک­های عامل در وصول مطالباتشان نیست.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

یش‌بینی منابع موردنیاز برای خرید تضمینی گندم در سال ۱۳۹۶


توضیحات: میزان خرید تضمینی گندم براساس روند خرید تضمینی سال ۱۳۹۵ و پیش‌بینی تولید سال ۱۳۹۶ درج شده است. هزینه تبعی به صورت علی‌الحساب به ازای هر کیلو ۷۷۰ ریال در نظر گرفته شده است. کارمزد تسهیلات بانکی براساس نرخ سود سالانه ۱۸ درصد و بازپرداخت آن برای دوره چهارماهه محاسبه شده است. قیمت فروش گندم خبازی یارانه‌ای برابر ۶۶۵۰ ریال به ازای هر کیلوگرم و قیمت فروش گندم برای مصارف صنف و صنعت ۹۰۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم منظور شده است. پرداخت بهای گندم خریداری شده در مرحله اول معادل قیمت مصوب فروش گندم خبازی یارانه‌ای (۶۶۵۰ ریال) و در مرحله دوم معادل باقیمانده ارزش خرید تضمینی خواهدبود.