تصویب‌نامه در خصوص بودجه سال ۱۳۹۶ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی:

کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و شرکت‌های تابعه آنها

 منتشر شده در یکشنبه،۲۵ تیر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۱ به پیشنهاد شماره ۹۶۲/۱۰/۵۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ دبیـرخانه شورای­ عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

 بودجه سال ۱۳۹۶ سازمان­های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و شرکت‌های تابعه آنها و اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۵ سازمان‌های مناطق یادشده به شرح پیوست۱ که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

۱ـ جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به این آدرس مراجعه نمائید:

http://www.rrk.ir/Files/Laws/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%201396%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%20%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF.pdf