نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴(

الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸)

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

منتشر شده در یکشنبه،۲۵ تیر ۱۳۹۶

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۴۳۳۸/ت۵۳۲۱۲هـ مــورخ ۱۳۹۶/۳/۳، موضوع: «اصلاح ردیف«۴» جدول ذیل بند«۱» تصویب‌نامه شماره ۲۵۲۴۴۸/ت۴۸۰۶۷هـ مــورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ناظر به تأدیه دیون وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران مجری طرح‌های دولتی و ...»

،متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه مصوبه اصلی هیأت محترم وزیران به شماره ۲۵۲۴۴۸/ت۴۸۰۶۷هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ مستنداً به بندهای(۱ـ۳ـ۲۴) و (۷ـ۲۴) قانون بودجه سال۱۳۹۱ به تصویب رسید تا وجوه تعیین شده در بند(۴) از جدول منضم به مصوبه بابت تأدیه مطالبات و تعهدات وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران مجری طرح‌های دولتی ناظر به راه‌آهن اهواز ـ بندر امام (ره) به مصرف برسد و با توجه به ماده(۱) قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر سالیانه دانستن احکام بودجه و از آنجاکه طبق بند«۱۱۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور: «احکام این قانون در سال۱۳۹۱ قابل اجرا است» و عملاً بدون وجود نصّ قانونی، امکانی برای تعمیم و تسرّی دادن احکام بودجه سالانه به سال‌های بعد متصوّر نمی‌باشد، بنابراین، اقدام دولت در تصویب‌نامه اصلاحی اخیرالتصویب که مشعر بر تغییر عنوان پروژه از «راه‌آهن اهواز ـ خرمشهر» به «راه‌آهن خرمشهر ـ سربندر» بوده و تغییر عنوان باعث می‌شود تا وجوه اختصاص یافته در محلّی به مصرف برسد که متفاوت با نظر قانونگذار به شرح مندرج در بندهای شمارش‌شده از قانون بودجه سال۱۳۹۱، می‌باشد، علیهذا اقدام هیأت محترم وزیران به تغییر عنوان پروژه که منجر به تغییر محل مصرف وجوه اختصاص یافته می‌گردد، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی