قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۳۱۰/۱/۱ تا ۱۳۲۸/۱۲/۲۹

منتشر شده در چهارشنبه،۲۱ تیر ۱۳۹۶

ماده‌واحده ـ به موجب این قانون، قوانین و تصمیمات قانونی از تاریخ ۱۳۱۰/۱/۱ تا ۱۳۲۸/۱۲/۲۹ به‌شرح زیر اعم از اینکه اجراء شده یا اجرای آن متوقف شده یا موضوع آن منتفی شده و یا به‌موجب قانون لاحق نسخ ضمنی شده باشد، منسوخ اعلام می‌گردد.

 پیوست

 ۱.         قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه مصوب ۲۴/۰۱/۱۳۱۰

۲.         قانون پنج میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان اعتبار بابت مخارج تکمیل راه‌آهن جنوب و کلیه مصارف مربوطه به راه‌آهن شمال مصوب ۳۱/۰۱/۱۳۱۰

۳.         قانون اجازه واگذاری باغ و قنات دوشان تپه به ملکیت موسسه شیر و خورشید سرخ مصوب ۳۱/۰۱/۱۳۱۰

۴.         قانون راجع به مخارج تعمیر و کرایه محل محبس‌ها و توقیفگاه‌ها مصوب ۱۴/۰۲/۱۳۱۰

۵.         قانون اجازه پرداخت ششصد و شصت تومان جهت کرایه محل دوائر صحیه و مباشرت اداره نظمیه مصوب ۱۴/۰۲/۱۳۱۰

۶.         قانون راجع به تخفیف قیمت باندرل تریاک مصوب ۱۴/۰۲/۱۳۱۰

۷.         قانون برقراری شصت تومان شهریه درباره ورثه میرزا ابوالحسن خان خانلری مصوب ۱۹/۰۲/۱۳۱۰

۸.         قانون راجع به مخارج ملبوس و لوازم ضروری توقیف‌های نظمیه و مخارج فوق العاده مامورین اعزامی بقصبه بوکان مصوب ۲۳/۰۲/۱۳۱۰

۹.         قانون هیأت منصفه مصوب ۲۹/۰۲/۱۳۱۰

۱۰.      نظامنامه قانون راجع به تخفیف قیمت باندرول تریاک مصوب ۳۰/۰۲/۱۳۱۰

۱۱.      قانون راجع به تقسیمات وزارت اقتصاد ملی مصوب   ۱۶/۰۳/۱۳۱۰

۱۲.      قانون اجازه پرداخت مخارج خرید اثاثیه سفارت ایران در رم و مخارج سفر و توقف مستخدمین فنی کشتی‌های ابتیاعی از محل فرع وجوه موجوده در بانکهای رم مصوب   ۳۰/۰۳/۱۳۱۰

۱۳.      قانون راجع بواگذاری قلاع و ابنیه که برای تخت قاپو نمودن الوار در لرستان تهیه شده به ملکیت الوار مصوب   ۳۰/۰۳/۱۳۱۰

۱۴.      قانون یکصد و سی و پنج هزار تومان اعتبار برای مصارف مربوطه بممیزی و مخارج راجعه بدفع سن مصوب   ۰۶/۰۴/۱۳۱۰

۱۵.      قانون تعیین تکلیف مال التجاره‌های وارده تا آخر خرداد ماه ۱۳۱۰ و مال التجاره‌های موجوده در گمرک خانه‌های ایران مصوب   ۰۶/۰۴/۱۳۱۰

۱۶.      قانون اجازه خروج نقره مسکوک سالم از ایران مصوب   ۱۳/۰۴/۱۳۱۰

۱۷.      قانون متمم قانون مرور زمان اموال منقوله مصوب   ۱۳/۰۴/۱۳۱۰

۱۸.      تصمیم قانونی راجع بتجدید نظر در ماده ۱۵ نظامنامه قانون اجازه نامه طبابت مصوب   ۲۰/۰۴/۱۳۱۰

۱۹.      قانون اجازه پرداخت شش تومان شهریه درباره حیدر اعمی مصوب ۲۰/۰۴/۱۳۱۰

۲۰.      قانون چهل هزار و یکصد و بیست تومان اعتبار برای چهار فقره احتیاجات اضافی سال ۱۳۱۰ اداره نظمیه مصوب ۰۳/۰۵/۱۳۱۰

۲۱.      قانون اجازه پرداخت مخارج ضروری وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی از محل مازاد عایدات سال ۱۳۰۹ مملکتی مصوب  ۱۷/۰۵/۱۳۱۰

۲۲.               قانون اجازه پرداخت مازاد عایدات۱۳۰۹ مملکتی برای پرداخت مخارج۱۳۱۰ بعنوان مساعده مصوب  ۱۷/۰۵/۱۳۱۰

۲۳.      قانون اجازه تمدید مدت تعهد صدور نسبت به اجناسی که در موعد قانونی برای صدور مهیا نشده‌اند مصوب ۱۳۱۰/۵/۱۷

۲۴.               قانون راجع به بودجه سال ۱۳۱۰ وزارت اقتصاد ملی و ادارات تجارت و صناعت و فلاحت مصوب  ۳۱/۰۵/۱۳۱۰

۲۵.      قانون راجع به اداره نمودن امور مالی و محاسباتی معدن مصوب  ۰۷/۰۶/۱۳۱۰

۲۶.      قانون اعتبار ساختمان ده محبس در ولایات و تفاوت قیمت ملبوس اداره نظمیه در سال ۱۳۱۰ مصوب  ۳۰/۰۶/۱۳۱۰

۲۷.      قانون راجع به اعتبارات اضافی سنوات ۱۳۰۵ الی آذر ۱۳۰۹ اداره راه‌آهن و کشتی رانی آذربایجان مصوب  ۰۶/۰۷/۱۳۱۰

۲۸.      قانون اجازه معافیت مصالح و مواد شیمیائی جهت دفع ملخ وارده در سال ۱۳۰۹ از حقوق گمرکی و سایر عوارض و مالیات‌ها مصوب ۱۳۱۰/۷/۶

۲۹.      قانون راجع به مستغلات انتقالی مصوب  ۰۶/۰۷/۱۳۱۰

۳۰.      قانون مجازات متخلفین از قانون انحصار تجارت مصوب  ۱۰/۰۷/۱۳۱۰

۳۱.      قانون پنج هزار تومان اعتبار بابت مطالبات سال ۱۳۰۹ اعضاء هیات تفتیشیه مملکتی مصوب  ۱۱/۰۷/۱۳۱۰

۳۲.      قانون راجع به جواز ورود سرمایه‌های خارجی به صورت ماشین‌آلات مصوب  ۱۱/۰۷/۱۳۱۰

۳۳.      قانون پانزده هزار تومان اعتبار اضافی برای جلوگیری از امراض ساریه مصوب  ۱۵/۰۷/۱۳۱۰

۳۴.      قانون اعتبار اضافی بابت چند فقره مخارج ضروری از محل اعتبار تأسیسات اقتصادی منظوره در بودجه ۱۳۱۰ مصوب  ۲۵/۰۷/۱۳۱۰

۳۵.      قانون راجع به اعتبار قیمت و مصارف مربوطه به کشتی‌های ابتیاعی از ایطالیا مصوب  ۲۵/۰۷/۱۳۱۰

۳۶.               قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مصوب  ۰۲/۰۸/۱۳۱۰

۳۷.               قانون سه میلیون و پانصد هزار تومان اعتبار اضافی برای خرید مصالح و مخارج ساختمان راه‌آهن مصوب۱۳۱۰/۸/۲

۳۸.      قانون اجازه استقراض بیست و پنج هزار تومان برای ساختمان محل مخصوص احصائیه و سجل احوال مصوب  ۰۴/۰۹/۱۳۱۰

۳۹.      قانون اجازه واگذاری چهار دستگاه ماشین دستی پشم ریسی موجوده در اداره صناعت به بلدیه تهران مصوب  ۰۴/۰۹/۱۳۱۰

۴۰.      قانون اجازه استقراض بیست و پنج هزار تومان جهت تأسیس چراغ برق ادارات دولتی مصوب  ۱۱/۰۹/۱۳۱۰

۴۱.               قانون بیست و نه هزار تومان اعتبار برای جلوگیری از امراض ساریه و مخارج اضافی دیگر مصوب  ۲۳/۰۹/۱۳۱۰

۴۲.      قانون راجع به جواز ورود اجناس وارده تا آخر مهرماه ۱۳۱۰ و موجوده در گمرکات و صدور فیروزه مصوب  ۲۳/۰۹/۱۳۱۰

۴۳.      قانون صلاحیت دیوان جزاء عمال دولت مصوب ۲۳/۰۹/۱۳۱۰

۴۴.      تصحیح قانون صلاحیت دیوان جزای عمال دولت مصوب ۲۶/۰۹/۱۳۱۰

۴۵.      قانون اجازه پرداخت قسمتی از دیون معوقه و تعهدات سنوات ماضیه از محل اعتبار منظوره در بودجه ۱۳۱۰ مصوب ۲۸/۰۹/۱۳۱۰

۴۶.               قانون تعیین طرز پرداخت قسمتی از حقوق مستخدمین خارجی که به‌پهلوی منظور گردیده مصوب  ۲۸/۰۹/۱۳۱۰

۴۷.      قانون ده هزار تومان اعتبار برای رفع نواقص مؤسسه دفع آفات حیوانی مصوب  ۰۷/۱۰/۱۳۱۰

۴۸.      قانون اعطای اعتبار برای تهیه قسمتی از لوازم دفتری و مطبوعات سال ۱۳۱۱ مصوب  ۱۴/۱۰/۱۳۱۰

۴۹.      قانون اجازه استقراض یک میلیون تومان به وزارت پست و تلگراف برای خرید سهام شرکت کل تلفن مصوب  ۱۸/۱۰/۱۳۱۰

۵۰.      قانون راجع به کسر اعتبارات بودجه ۱۳۱۰ اداره کل تجارت مصوب  ۰۲/۱۱/۱۳۱۰

۵۱.      قانون اجازه واگذاری مزرعه برنجزار واقعه در قصبه نی ریز به بلدیه همان محل مصوب  ۰۵/۱۱/۱۳۱۰

۵۲.      قانون سه هزار تومان اعتبار برای تأمین کسر اعتبارات سال ۱۳۱۰ دولت مصوب  ۰۵/۱۱/۱۳۱۰

۵۳.      قانون اجازه خرید کامیون جهت محبس مرکزی مصوب  ۱۲/۱۱/۱۳۱۰

۵۴.               قانون اصلاح قسمتی از قانون استخدام افراد و ردیف افراد و مستخدمین جزء تشکیلات نظمیه مصوب  ۱۲/۱۱/۱۳۱۰

۵۵.      قانون راجع به آزادی معامله و نرخ اسعار خارجی مصوب  ۲۴/۱۱/۱۳۱۰

۵۶.               قانون اعتبار هفتاد و پنج هزار پهلوی برای تتمه قیمت و مخارج حمل کشتی‌های دولتی مصوب  ۲۸/۱۱/۱۳۱۰

۵۷.      قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۱۰ اداره کل فلاحت مصوب  ۰۵/۱۲/۱۳۱۰

۵۸.      مواد راجع به دیوان جزای عمال دولت مصوب  ۱۰/۱۲/۱۳۱۰

۵۹.      قانون اجازه مصرف عوائد خالص قریه کرج به مخارج عمران و آبادی قریه مزبوره مصوب  ۱۵/۱۲/۱۳۱۰

۶۰.               قانون راجع به مخارج و عوائد حاصله از انحصار خرید و ورود و فروش قند و شکر و کبریت مصوب  ۱۹/۱۲/۱۳۱۰

۶۱.      قانون اجازه استقراض دو میلیون تومان از بانک ملی برای قیمت ماشین‌آلات و سایر مخارج مربوطه به کارخانه قند سازی کرج مصوب  ۲۲/۱۲/۱۳۱۰

۶۲.      قانون اجازه پرداخت یک میلیون و پانصد هزار لیره کسر اعتبار تهیه مهمات قشونی مصوب  ۲۶/۱۲/۱۳۱۰

۶۳.      قانون اصلاح ماده ۴۷ قانون استخدام کشوری مصوب  ۲۶/۱۲/۱۳۱۰

۶۴.               قانون هفتاد و دو میلیون و پانصد هزار ریال اعتبار برای مخارج مربوط به راه‌آهن در سال۱۳۱۱ مصوب  ۲۸/۱۲/۱۳۱۰

۶۵.      قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه مصوب  ۳۰/۰۱/۱۳۱۱

۶۶.               قانون اجازه معافیت ادوات و مصالح دفع ملخ از حقوق و عوارض گمرکی و سایر مالیاتها مصوب  ۰۶/۰۲/۱۳۱۱

۶۷.      قانون اجازه انتخاب محصلین ایرانی امریکا جزو صدی بیست محصلین اعزامی مصوب ۱۰/۰۲/۱۳۱۱

۶۸.      قانون راجع به تأمین مدعی‌به از طرف مدعی‌العموم دیوان جزای عمال دولت مصوب ۱۵/۰۲/۱۳۱۱

۶۹.      قانون بازخرید مستمریات مصوب ۱۸/۰۲/۱۳۱۱

۷۰.      قانون راجع به قاچاق عوارض بلدی مصوب ۲۰/۰۲/۱۳۱۱

۷۱.      قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و اداره اوقاف مصوب ۲۰/۰۲/۱۳۱۱

۷۲.      قانون آزادی ورود و صدور مروارید و معافیت آن از پرداخت حقوق و عوارض مصوب ۲۲/۰۲/۱۳۱۱

۷۳.               قانون اجازه تبدیل علاقه آب و خاکی آقای قوام در شیراز با رقبات خالصه دولت در نقاط دیگر مصوب ۱۷/۰۳/۱۳۱۱

۷۴.      قانون اعتبار برای مصارف مربوطه به اصلاحات انبار غله طهران مصوب ۲۴/۰۳/۱۳۱۱

۷۵.      قانون اعتبار برای خرید قایق خودرو جهت گمرک بندر پهلوی مصوب ۳۱/۰۳/۱۳۱۱

۷۶.      قانون اجازه فروش املاک خالصه واقعه در اطراف پل ذهاب برای ده نشین کردن طوایف آن حدود مصوب ۱۴/۰۴/۱۳۱۱

۷۷.      قانون انحصار تجارت (خارجی) مصوب ۱۹/۰۴/۱۳۱۱

۷۸.      قانون اعتبار برای استخدام نفرات امنیه جهت اجرائیات مصوب ۲۸/۰۴/۱۳۱۱

۷۹.      قانون اعتبار جهت دائر داشتن انبار دولتی غله طهران مصوب ۲۸/۰۴/۱۳۱۱

۸۰.               قانون اجازه طبع و تهیه یکصد و بیست و پنج میلیون ریال اسکناس اضافی به عنوان ذخیره مصوب ۱۱/۰۵/۱۳۱۱

۸۱.      قانون اجازه پرداخت تعهدات و دیون سنوات قبل وزارت خارجه مصوب ۱۱/۰۵/۱۳۱۱

۸۲.      قانون اجازه استقراض سی و پنج میلیون ریال به مؤسسه انحصار دخانیات برای سرمایه انتفاعی و مصارف مقدماتی مصوب ۱۸/۰۵/۱۳۱۱

۸۳.      قانون یکصد و هشتاد هزار ریال اعتبار برای مخارج تبدیل املاک علاقه و اشخاص با املاک دولتی مصوب ۲۵/۰۵/۱۳۱۱

۸۴.               قانون هشتاد هزار لیره اعتبار اضافی برای مصارف مربوطه به طبع اسکناس و ضرب پول جدید مصوب ۲۵/۰۵/۱۳۱۱

۸۵.      قانون راجع به اعتبار انعام وزارت امور خارجه مصوب ۰۸/۰۶/۱۳۱۱

۸۶.      قانون اعتبار جهت مرمت عمارات و تکمیل اثاثیه سفارت مسکو و قونسولگری‌های خاک شوروی مصوب ۰۸/۰۶/۱۳۱۱

۸۷.      تصمیم قانونی راجع به آقای اسمعیل خان قشقایی و ناصرخان قشقایی مصوب ۰۸/۰۶/۱۳۱۱

۸۸.      قانون تفریغ بودجه سال یکهزار و سیصد و نه مجلس شورای ملی مصوب ۱۵/۰۶/۱۳۱۱

۸۹.      قانون اجازه پرداخت پنج هزار ریال شهریه به اولاد مرحوم میرزا حسن خان مستوفی مصوب ۱۵/۰۶/۱۳۱۱

۹۰.               قانون شش میلیون و ششصد هزار ریال اعتبار بابت خرید لوازم و مصالح اضافی راه‌آهن جنوب مصوب ۲۲/۰۶/۱۳۱۱

۹۱.      قانون اعتبار اضافی برای تکمیل قوای امنیه سر حد سیستان مصوب ۲۹/۰۶/۱۳۱۱

۹۲.      قانون اعتبار جهت جنس برای خوزستان و بنادر جنوب و دادن قرض جنسی و اصلاحات بلدی در نقاط مزبوره مصوب ۲۹/۰۶/۱۳۱۱

۹۳.      قانون اصلاح استخدام کشوری مصوب ۲۹/۰۶/۱۳۱۱

۹۴.      قانون اعتبار اضافی جهت مخارج مربوطه به کارخانه سیمان سازی مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۱۱

۹۵.               قانون اجازه واگذاری قراء خالصه اطراف کرج به عنوان اجاره به مؤسسه قند سازی کرج مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۱۱

۹۶.      قانون تمدید اعتبار قانونی پول قران و تعیین تکلیف پول‌های نیکل سابق مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۱۱

۹۷.      قانون رفع اختلافات صنفی مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۱۱

۹۸.      قانون اعتبار اضافی برای مخارج عمران و تخت قاپو کردن عشایر مصوب ۱۲/۰۷/۱۳۱۱

۹۹.      قانون یکصد و پنجاه هزار ریال اعتبار برای امتداد تونلهای معدن شمشک مصوب ۱۲/۰۷/۱۳۱۱

۱۰۰.   قانون یکصد و سی و پنج هزار پهلوی اعتبار اضافی برای مخارج مربوطه به بحریه مصوب ۱۲/۰۷/۱۳۱۱

۱۰۱.   قانون معافیت قسمتی از وسائط نقلیه بلدی و مریضخانه‌ها شیر و خورشید سرخ از تأدیه حق الثبت مصوب ۱۲/۰۷/۱۳۱۱

۱۰۲.   قانون اجازه و پرداخت دیون معوقه اداره احصائیه و سجل احوال مصوب ۲۱/۰۷/۱۳۱۱

۱۰۳.   قانون راجع به مخارج مربوطه به راه‌آهن زاهدان و لوله آب میر جاوه مصوب ۲۱/۰۷/۱۳۱۱

۱۰۴.   قانون اجازه واگذاری خالصجات واقعه در لرستان به افراد الوار که ده نشین گردند مصوب ۲۸/۰۷/۱۳۱۱

۱۰۵.   قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مصوب ۲۸/۰۷/۱۳۱۱

۱۰۶.   قانون اجازه معافیت اجناس وارده جهت خوزستان و بنادر جنوب از پرداخت مالیات راه و حقوق و عوارض گمرکی مصوب ۰۵/۰۸/۱۳۱۱

۱۰۷.   قانون اجازه پرداخت کسر بودجه ۱۳۱۱ مدارس ایران در بین النهرین مصوب ۰۵/۰۸/۱۳۱۱

۱۰۸.   قانون اعتبار اضافی جهت مصارف مربوطه بدفع آفات حیوانی مصوب ۰۵/۰۸/۱۳۱۱

۱۰۹.   قانون اجازه پرداخت دیون و تعهدات اداره تشکیلات نظمیه مصوب ۰۵/۰۸/۱۳۱۱

۱۱۰.          قانون راجع بمخارج بیمه و حمل و نصب ماشین‌آلات معدن شمشک و ساختمان کارخانه مصوب ۱۲/۰۸/۱۳۱۱

۱۱۱.   قانون راجع به مدت قبول مدارک داوطلبان امتحان طبابت مجاز در سال ۱۳۱۱ مصوب ۱۲/۰۸/۱۳۱۱

۱۱۲.   قانون اجازه معافیت اجناس دخانیه وارده جهت مصرف شخصی نمایندگان سیاسی خارجه در پرداخت حقوق انحصار مصوب ۱۲/۰۸/۱۳۱۱

۱۱۳.   قانون راجع به بقایای جرائم قاچاق تریاک مصوب ۱۹/۰۸/۱۳۱۱

۱۱۴.   قانون ده میلیون ریال اعتبار اضافی جهت ادامه عملیات ساختمان راه‌آهن جنوب و تکمیل قسمت‌های موجوده مصوب ۲۶/۰۸/۱۳۱۱

۱۱۵.   قانون اجازه پرداخت کسر اعتبار بودجه سال ۱۳۱۰ مدارس دولتی ایران در قفقاز مصوب ۲۶/۰۸/۱۳۱۱

۱۱۶.   قانون اجازه پرداخت تعهدات معوقه منظوره در بودجه ۱۳۱۱ وزارت پست و تلگراف مصوب ۲۶/۰۸/۱۳۱۱

۱۱۷.   قانون راجع به مخارج تعمیرات محبس‌ها و توقیفگاهها مصوب ۲۶/۰۸/۱۳۱۱

۱۱۸.   قانون اجازه پرداخت تعهدات منظوره در بودجه سال ۱۳۱۱ صحیه کل مملکتی مصوب ۰۳/۰۹/۱۳۱۱

۱۱۹.   قانون تکمیل قانون اجازه فروش اراضی و ابنیه دولتی واقعه در شهرها مصوب ۰۳/۰۹/۱۳۱۱

۱۲۰.   قانون اعتبار اضافی برای تکمیل ساختمان راه شمشک مصوب ۱۰/۰۹/۱۳۱۱

۱۲۱.   قانون اجازه پرداخت تفاوت قیمت جنس قشون مرکز تا رأس خرمن ۱۳۱۲ مصوب ۲۰/۰۹/۱۳۱۱

۱۲۲.   قانون اعتبار اضافی برای تکمیل ممیزی مصوب ۲۴/۰۹/۱۳۱۱

۱۲۳.          قانون اجازه واگذاری مراتع و اراضی دولتی واقعه در آذربایجان به خوانین و افراد شاهسون مصوب ۰۷/۱۰/۱۳۱۱

۱۲۴.   قانون راجع به فرع وجوه بدهی مدیونین بانک ایران مصوب ۰۷/۱۰/۱۳۱۱

۱۲۵.   قانون ۱۹ میلیون و یکصد هزار ریال اعتبار اضافی برای عملیات ساختمانی و مخارج مربوطه به راه‌آهن شمال مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۱۱

۱۲۶.   قانون تفریغ بودجه سنه مالی یکهزار و سیصد و دو مملکتی مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۱۱

۱۲۷.   قانون راجع به مخارج تحصیل ۹۰ نفر محصلین فنون علمی و عملی مربوط به راه‌آهن مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۱۱

۱۲۸.   قانون اجازه پرداخت سه فقره تعهدات منظوره در بودجه سال ۱۳۱۱ اداره کل فلاحت مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۱۱

۱۲۹.   قانون اجازه پرداخت تعهدات معوقه مربوطه بحق العبور مراسلات و امانات پستی و حق اشتراک دفتر برن مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۱۱

۱۳۰.   قانون اجازه پرداخت مخارج مربوطه به سیم کشی از شیراز به تل خسروی مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۱۱

۱۳۱.   قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۱۰ شمسی مجلس شورای ملی مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۱۱

۱۳۲.   قانون یکصد هزار ریال اعتبار اضافی برای مخارج بذر جهت الوار لرستان مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۱۱

۱۳۳.   قانون راجع به مدت خدمت مجانی مستخدمین دون رتبه وزارت داخله مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۱۱

۱۳۴.   تصمیم جلسه ۳۰ فروردین ماه ۱۳۱۲ راجع به کابینه آقای هدایت مصوب ۱۳۱۲/۰۱/۳۰

۱۳۵.   قانون اجازه پرداخت سی میلیون ریال بابت مخارج دو ماهه فروردین و اردیبهشت ۱۳۱۲ راه‌آهن و سیمان‌سازی مصوب ۱۵/۰۲/۱۳۱۲

۱۳۶.   تصمیم قانونی راجع به تعقیب جزائی آقای حاج میرزا حبیب الله امین مصوب ۳۱/۰۲/۱۳۱۲

۱۳۷.          قانون یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال برای مخارج مربوطه به راه‌آهن در سال ۱۳۱۲ مصوب ۱۸/۰۳/۱۳۱۲

۱۳۸.   قانون واگذاری خرید و فروش شوره محل احتیاج دولت به اداره کل صناعت و فلاحت مصوب ۱۸/۰۳/۱۳۱۲

۱۳۹.   قانون سه میلیون ریال اعتبار برای مصارف ساختمانی بندر ده نو  مصوب ۲۷/۰۳/۱۳۱۲

۱۴۰.   قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مصوب ۰۴/۰۴/۱۳۱۲

۱۴۱.   قانون سیصد هزار ریال اعتبار اضافی برای مخارج عمران و تخته قاپو کردن عشایر مصوب ۱۱/۰۴/۱۳۱۲

۱۴۲.   قانون اجازه فروش قسمتی از منسوجات ممنوعه در خارج از مراکز فروش دولتی مصوب ۱۱/۰۴/۱۳۱۲

۱۴۳.   قانون راجع به سهام و مخارج کارخانه قند سازی کرج مصوب ۲۵/۰۴/۱۳۱۲

۱۴۴.   قانون سیصد و شصت هزار لیره اعتبار اضافی جهت خرید شش کارخانه قند سازی و مخارج مربوط به آن مصوب ۰۸/۰۵/۱۳۱۲

۱۴۵.   قانون راجع به بدهی واردین به مهمانخانه و پانسیون‌ها مصوب ۰۱/۰۶/۱۳۱۲

۱۴۶.   قانون ده میلیون اعتبار برای مصارف ساختمانی طرق در سال ۱۳۱۲ مصوب ۰۸/۰۶/۱۳۱۲

۱۴۷.   قانون راجع به اعتبار منظوره جهت کتاب خانه تبریز مصوب ۱۵/۰۶/۱۳۱۲

۱۴۸.   قانون اصلاح قانون تذکره مصوب ۱۵/۰۶/۱۳۱۲

۱۴۹.   تصمیم جلسه ۲۶ شهریور ماه ۱۳۱۲ راجع به کابینه آقای فروغی مصوب ۲۶/۰۶/۱۳۱۲

۱۵۰.   قانون اجازه استقراض برای ساختمان عمارت جدید بانک ملی و اجازه فروش آن به بانک مزبور مصوب ۰۲/۰۷/۱۳۱۲

۱۵۱.   قانون راجع به محصلین کلاس قضائی و ثبت اسناد مصوب ۰۲/۰۷/۱۳۱۲

۱۵۲.   قانون پانصد هزار ریال اعتبار اضافی برای ساختمان راه شمشک مصوب ۰۹/۰۷/۱۳۱۲

۱۵۳.   قانون راجع به عواید بهره برداری راه‌آهن مصوب ۰۹/۰۷/۱۳۱۲

۱۵۴.   قانون اجازه انعقاد قراردادهای ساختمانی به وزارت طرق مصوب ۰۹/۰۷/۱۳۱۲

۱۵۵.   قانون اجازه قرضه بلدیه‌های ولایات برای تأمین ارزاق عمومی مصوب ۲۰/۰۷/۱۳۱۲

۱۵۶.   قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه مصوب ۲۳/۰۷/۱۳۱۲

۱۵۷.   قانون چهار هزار و دویست پهلوی اعتبار برای مخارج تکمیل ماشین‌های معدن ذغال‌سنگ شمشک مصوب ۳۰/۰۷/۱۳۱۲

۱۵۸.   قانون راجع به رتبه محصلین کلاس امور مالی و حق الکفاله مستخدمین وزارت مالیه مصوب ۳۰/۰۷/۱۳۱۲

۱۵۹.   قانون اعتبار اضافی برای مصارف ساختمانی طرق در سال ۱۳۱۲ مصوب ۱۸/۰۸/۱۳۱۲

۱۶۰.   قانون یکصد و پنجاه هزار لیره اعتبار برای خریداری واگون و لکوموتیو راه‌آهن مصوب ۱۸/۰۸/۱۳۱۲

۱۶۱.          قانون راجع به عایدات و مخارج قسمت‌های راه‌آهن شمال و جنوب و آذربایجان و زاهدان مصوب ۱۸/۰۸/۱۳۱۲

۱۶۲.   قانون اجازه پرداخت تعهدات سال ۱۳۱۱ اداره کل تجارت مصوب ۲۹/۰۸/۱۳۱۲

۱۶۳.   قانون مالیات بر عایدات و حق تمبر مصوب ۲۹/۰۸/۱۳۱۲

۱۶۴.   قانون اجازه پرداخت تعهدات معوقة وزارت پست و تلگراف از محل بودجه سال ۱۳۱۲ مصوب ۰۱/۰۹/۱۳۱۲

۱۶۵.   تصمیم قانونی راجع بتعقیب جزائی آقایان میرزا ابراهیم خان قوام ـ محمد تقی خان اسعد و امیر حسینخان ایلخان مصوب ۱۹/۰۹/۱۳۱۲

۱۶۶.   قانون راجع بسند خدمت آقای حاج مهدیقلی خان هدایت مصوب ۱۹/۰۹/۱۳۱۲

۱۶۷.   قانون اجازه پرداخت بقیه قیمت و مخارج تعمیر اتومبیل‌های وزارت داخله مصوب ۱۹/۰۹/۱۳۱۲

۱۶۸.          قانون معافیت جهازات متعلق به اداره بندر و اشیاء و تدارکات وزارت جنگ از عوارض بندری مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۱۲

۱۶۹.   قانون اجازه ساختمان عمارات ثبت اسناد و املاک طهران از محل وجوه مأخوذه برای مخارج مقدماتی ثبت مصوب ۱۰/۱۰/۱۳۱۲

۱۷۰.   قانون چهارصد و پنجاه هزار ریال اعتبار اضافی برای کسر مخارج محبوسین مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۱۲

۱۷۱.   قانون اجازه پرداخت تعهدات معوقه تشکیلات کل نظمیه از محل بودجه سال ۱۳۱۲ مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۱۲

۱۷۲.   قانون اصلاح ماده نهم قانون سجل احوال مصوب ۰۱/۱۱/۱۳۱۲

۱۷۳.   قانون راجع به اجرای ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری مصوب ۰۵/۱۱/۱۳۱۲

۱۷۴.   قانون راجع به اختلاف صلاحیت بین محاکم عدلیه و دیوان محاکمات مالیه مصوب ۰۵/۱۱/۱۳۱۲

۱۷۵.   قانون راجع به حقوق و مخارج دیوان محاسبات در سال ۱۳۱۲ ‌ مصوب ۰۸/۱۱/۱۳۱۲

۱۷۶.   قانون اصلاح ماده اول قانون استخدام افراد نظمیه مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۱۲

۱۷۷.   قانون اجازه مساعدت به کارخانه‌های داخلی به وسیله اعطاء قرضه مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۱۲

۱۷۸.   قانون اصلاح عبارتی ماده ۴۱ قانون تأمین مدعابه مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۱۲

۱۷۹.   قانون اجازه تأسیس دانش سراهای مقدماتی و عالی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۱۲ به استثنای تبصره ماده ۱

۱۸۰.   یکصد و هشتاد میلیون ریال اعتبار برای مصارف ساختمانی راه‌آهن در سال ۱۳۱۳ مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۱۲

۱۸۱.   تفریغ بودجه سال ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۱۲

۱۸۲.   قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه مصوب ۲۹/۰۱/۱۳۱۳

۱۸۳.   قانون تخصیص قسمتی از بقایای عایدات صدی یک مالیات بر شرکتها بمخارج معوقه سال ۱۳۱۱ اطاقهای تجارت مصوب ۱۳۱۳/۲/۱

۱۸۴.   قانون راجع به نرخ طلا مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۱۳

۱۸۵.   قانون راجع به سواد اسناد سجلی مصوب ۲۳/۰۲/۱۳۱۳

۱۸۶.   قانون راجع به تکمیل بیمارستان رازی و خرید زمین برای مریضخانه مصوب ۲۷/۰۲/۱۳۱۳

۱۸۷.   قانون برقراری وظیفه و اجازه پرداخت کمک خرج به رئیس و سه نفر مستخدمین سابق بلژیکی گمرکات مصوب ۰۳/۰۳/۱۳۱۳

۱۸۸.          قانون سه میلیون ریال اعتبار برای تعقیب عملیات ساختمانی بندر دهنو در سال ۱۳۱۳ مصوب ۱۵/۰۳/۱۳۱۳

۱۸۹.          قانون اعطای اعتبار برای تکمیل ساختمان و خرید لوازم و مخارج مربوطه به کارخانجات مصوب ۱۵/۰۳/۱۳۱۳

۱۹۰.          قانون اجازه استقراض ششصد هزار ریال از بانک ملی برای اصلاح وضعیت رودخانه و پل قم مصوب ۲۴/۰۳/۱۳۱۳

۱۹۱.   قانون تخصیص چهارصد هزار لیره از وجوه ذخیره مملکتی به احتیاجات راه‌آهن و تأسیس دستگاه فانوسها و علائم بحری در سال ۱۳۱۳ مصوب ۰۳/۰۴/۱۳۱۳

۱۹۲.   قانون اصلاح ماده سوم قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۲۷/۰۴/۱۳۱۳

۱۹۳.   نظامنامه قانون اجازه تأسیس دانشسراهای عالی و مقدماتی مصوب ۰۷/۰۵/۱۳۱۳

۱۹۴.   قانون هفتصد و نود هزار ریال اعتبار برای سه فقره مخارج اضافی مصوب ۱۳/۰۶/۱۳۱۳

۱۹۵.   قانون یک میلیون ریال اعتبار اضافی برای تکمیل ساختمان عمارت نظمیه مصوب ۲۰/۰۶/۱۳۱۳

۱۹۶.   قانون راجع به طبع اسکناسهای جدید مصوب ۲۰/۰۶/۱۳۱۳

۱۹۷.   قانون اجازه استقراض برای ساختمان سیل بند شهر تبریز مصوب ۲۷/۰۶/۱۳۱۳

۱۹۸.   قانون اجازه اجرای مواد اصلاح قانون دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی پس از تصویب کمیسیون قوانین مالیه مصوب ۲۷/۰۶/۱۳۱۳

۱۹۹.   قانون پانصد هزار ریال اضافه اعتبار برای مخارج کمیسیونهای سرحدی مصوب ۲۷/۰۶/۱۳۱۳

۲۰۰.   قانون اجازه صدور شلتوک مصوب ۲۷/۰۶/۱۳۱۳

۲۰۱.   قانون راجع به استخدام فارغ التحصیلهای کلاس قضائی در وزارت داخله مصوب ۰۳/۰۷/۱۳۱۳

۲۰۲.   قانون اصلاح مواد ۴۱ ـ ۴۲ ـ ۴۵ قانون انتخابات مصوب ۱۰/۰۷/۱۳۱۳

۲۰۳.   قانون تکمیل قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۰۱/۰۹/۱۳۱۳

۲۰۴.   نظامنامه کمک خرج مدارس ملی تهران مصوب ۰۳/۰۹/۱۳۱۳

۲۰۵.   قانون الغاء قانون حق الثبت وسایط نقلیه و وضع مالیات در نفت و بنزین مصوب ۱۵/۰۹/۱۳۱۳

۲۰۶.   قانون الغاء مالیات ارضی و دواب مصوب ۲۴/۰۹/۱۳۱۳

۲۰۷.   قانون راجع به فارغ التحصیل‌های دبیرستان‌های فلاحتی مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۱۳

۲۰۸.          قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۱۳

۲۰۹.   تصمیم قانونی راجع به تعقیب جزایی آقای میرزا جواد خان امامی مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۱۳

۲۱۰.   قانون تفریغ بودجه یکسال ۱۳۱۲ مجلس شورای ملی مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۱۳

۲۱۱.   تامین اعتبار و اجازه برای ضرب مسکوکات مسی مصوب ۱۳۱۴/۰۱/۱۶

۲۱۲.   قانون اجازه واگذاری اراضی خوزستان به ملکیت اشخاص مصوب ۱۳۱۴/۰۱/۱۶

۲۱۳.   قانون اجازه استقراض دو میلیون ریال از محل عایدات بلدیه اصفهان مصوب ۱۳۱۴/۰۱/۱۶

۲۱۴.   قانون راجع به استخدام فارغ التحصیلهای مدارس متوسطه و مدارس عالیه حقوق و فلاحتی در وزارت داخله و پرداخت حق الکفاله مصوب ۱۳۱۴/۰۱/۱۶

۲۱۵.   تصمیم مجلس شورای ملی دائر به ابراز رأی اعتماد نسبت به کابینه آقای فروغی مصوب ۲۷/۰۳/۱۳۱۴

۲۱۶.   قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه مصوب ۲۷/۰۳/۱۳۱۴

۲۱۷.   قانون راجع به اعتبار ساختمانهای مدرسه کرج و عمارات حکومتی مازندران و گرگان مصوب ۰۸/۰۴/۱۳۱۴

۲۱۸.   قانون اجازه ضرب مسکوکات مسی مصوب ۰۸/۰۴/۱۳۱۴

۲۱۹.   قانون افزایش سرمایه بانک ملی ایران مصوب ۱۷/۰۴/۱۳۱۴

۲۲۰.   قانون تمدید مهلت تقدیم بودجه‌های تفصیلی ۱۳۱۴ مصوب ۲۹/۰۴/۱۳۱۴

۲۲۱.   قانون تبدیل میزان اعتبار مخارج اسعاری وزارت امور خارجه منظوره ضمن بودجه سال ۱۳۱۴ مملکتی مصوب ۲۹/۰۴/۱۳۱۴

۲۲۲.   قانون اجازه پرداخت دویست هزار لیره جهت مخارج مربوطه به راه‌آهن مصوب ۱۲/۰۵/۱۳۱۴

۲۲۳.   قانون راجع به عوائد دفتری نمایندگی‌های سیاسی دولت شاهنشاهی در خارجه مصوب ۲۰/۰۶/۱۳۱۴

۲۲۴.   قانون اجازه استقراض سیصد و پنجاه هزار ریال ببلدیه بندر گز مصوب ۲۰/۰۶/۱۳۱۴

۲۲۵.   قانون اجازه استقراض دو میلیون ریال به بلدیه‌های اهواز ـ شیراز ـ کرمان و زنجان مصوب ۲۰/۰۶/۱۳۱۴

۲۲۶.   قانون تمدید مدت معینه در ماده سی ام قانون تذکره مصوب ۲۰/۰۶/۱۳۱۴

۲۲۷.   قانون اجازه تنظیم مقرراتی برای ورود بذر و سایر قسمتهای نباتی از خارجه مصوب ۲۵/۰۶/۱۳۱۴

۲۲۸.   قانون اجازه ضرب ده میلیون ریال مسکوکات مس مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۱۴

۲۲۹.          قانون اجازه استقراض یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال از بانک ملی برای بلدیه‌ها مصوب ۲۹/۰۸/۱۳۱۴

۲۳۰.          قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مصوب ۰۷/۱۰/۱۳۱۴

۲۳۱.   قانون مجازات متخلفین از تصمیمات متخذه در قضیه اختلاف ایطالیا و حبشه مصوب ۰۷/۱۰/۱۳۱۴

۲۳۲.   قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۱۴

۲۳۳.   قانون اجازه استقراض چهار میلیون ریال برای بقیه سد سازی تبریز از بانک ملی مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۱۴

۲۳۴.   قانون تفریغ بودجه یکساله ۱۳۱۳ مجلس شورای ملی مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۱۴

۲۳۵.   قانون راجع به تقاعد ارتش شاهنشاهی مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۱۴

۲۳۶.   قانون الغاء ماده ۱۲ قانون تذکره مصوب ۰۵/۱۲/۱۳۱۴

۲۳۷.   قانون ترفیعات ارتش شاهنشاهی ایران مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۱۴

۲۳۸.   تصمیم مجلس شورای ملی دائر به ابراز رأی اعتماد نسبت به کابینه آقای جم مصوب ۱۳/۹/۱۳۱۴

۲۳۹.   تصمیم قانونی دائر به سلب مصونیت از آقای احتشام زاده مصوب ۱۳/۰۲/۱۳۱۵

۲۴۰.   قانون برقراری وظیفه درباره آقای دلکرد مستخدم سابق وزارت مالیه مصوب ۱۳/۰۲/۱۳۱۵

۲۴۱.   قانون اجازه لوایح پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مصوب ۰۹/۰۴/۱۳۱۵

۲۴۲.   قانون اجازﮤ استقراض دو میلیون ریال از بانک ملی برای شهرداری رشت مصوب ۱۱/۰۵/۱۳۱۵

۲۴۳.   قانون اجازه تنظیم نظامنامه برای طرز وصول عوارض شهرداری مصوب ۱۱/۰۵/۱۳۱۵

۲۴۴.          قانون مشمولیت مستخدمین جزء دربار سلطنتی به مقررات فصل چهارم قانون استخدام کشوری مصوب ۱۱/۰۵/۱۳۱۵

۲۴۵.   قانون چهارصد و پنجاه هزار ریال اعتبار اضافی جهت مؤسسة پاستور مصوب ۰۱/۰۶/۱۳۱۵

۲۴۶.   متمم نظامنامه‌های کمک خرج محصلین بی بضاعت و مدارس مصوب ۱۰/۰۶/۱۳۱۵

۲۴۷.   قانون اصلاح قانون نظام وظیفه مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۱۵

۲۴۸.   قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۱۵

۲۴۹.   قانون راجع به نشر اسکناس مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۱۵

۲۵۰.   قانون تفریغ بودجه یکساله یکهزار و سیصد و چهارده مجلس شورای ملی مصوب ۰۲/۱۲/۱۳۱۵

۲۵۱.   قانون راجع به متخلفین از اجرای تکالیف مقرره در قانون ثبت احوال مصوب ۰۲/۱۲/۱۳۱۵

۲۵۲.          قانون اصلاح ماده ۲۰۸ قانون اصول محاکمات جزائی و ماده ۵۷ قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۰۹/۱۲/۱۳۱۵

۲۵۳.   قانون راجع به مسکوک خرد مصوب ۰۹/۱۲/۱۳۱۵

۲۵۴.   قانون تعیین اعتبار برای خریداری سهام بختیاریها در شرکت نفت ایران و انگلیس مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۱۵

۲۵۵.          قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مصوب ۲۹/۰۱/۱۳۱۶

۲۵۶.   قانون اجازه استقراض دو میلیون ریال از بانک ملی برای تکمیل ساختمان سد تبریز مصوب ۲۰/۰۳/۱۳۱۶

۲۵۷.   قانون اصلاح ماده ۲۷ قانون گذرنامه مصوب ۲۰/۰۳/۱۳۱۶

۲۵۸.   تصمیم راجع به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای محمود جم مصوب ۱۳۱۶/۰۷/۰۱

۲۵۹.   قانون اجازه تاسیس دو وزارتخانه تجارت و صناعت مصوب ۰۸/۰۷/۱۳۱۶

۲۶۰.   قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مصوب ۲۰/۰۷/۱۳۱۶

۲۶۱.   قانون تشکیلات مرکزی وزارت داخله مصوب ۱۶/۰۸/۱۳۱۶

۲۶۲.   قانون اجازه فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی مصوب ۲۵/۰۸/۱۳۱۶

۲۶۳.          قانون سه فقره اعتبار برای خرید کارخانه آهن و لکومتیو و ساختمان سرسره در بندر پهلوی مصوب ۰۷/۰۹/۱۳۱۶

۲۶۴.   قانون اصلاح قانون تقسیمات کشور و اصلاح قانون راجع به محصلین کلاس اختصاصی وزارت داخله مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۱۶

۲۶۵.   قانون انحصار تهیه و خرید و فروش تخم نوغان و پیله به وزارت صناعت مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۱۶

۲۶۶.   قانون تفریغ بودجه یکساله ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۱۶

۲۶۷.   تصمیم قانونی دائر به سلب مصونیت از آقای اسمعیل عراقی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۱۶

۲۶۸.   قانون خدمت نظام وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۰۳/۱۳۱۷

۲۶۹.   قانون اجازه پرداخت یکصد و هفتاد میلیون ریال برای هزینه راه‌آهن در سال ۱۳۱۷ مصوب ۰۵/۰۴/۱۳۱۷

۲۷۰.   قانون اجازه گرفتن ده میلیون ریال وام از بانک ملی برای بهره برداری نوغان مصوب   ۰۵/۰۴/۱۳۱۷

۲۷۱.   قانون اصلاح فصل دوم و پنجم قانون ترفیعات ارتش شاهنشاهی مصوب ۰۵/۰۴/۱۳۱۷

۲۷۲.   تصمیم قانونی دائر به سلب مصونیت از آقای اعتصام‌زاده مصوب ۱۶/۰۵/۱۳۱۷

۲۷۳.   قانون اجازه دریافت ۷ میلیون ریال وام از بانک ملی ایران برای تکمیل و اتمام ساختمان عمارت وزارت امور خارجه مصوب ۰۳/۰۷/۱۳۱۷

۲۷۴.   آیین‌نامه اصلاح قسمت اخیر ماده ۶ و ماده ۷ آیین‌نامه طرز تقسیم کمک خرج به دانشجویان دانشسرای عالی مصوب ۰۳/۰۷/۱۳۱۷

۲۷۵.          قانون اجازه پرداخت پانصد هزار لیره از اندوخته کشور برای هزینه راه‌آهن و بندر شاهپور مصوب ۱۰/۰۷/۱۳۱۷

۲۷۶.   آئین‌نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرائم مستنکفین از پرداخت نامبرده مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۱۷

۲۷۷.   قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مصوب ۲۴/۰۷/۱۳۱۷

۲۷۸.   قانون تعیین پایه استخدامی فارغ التحصیل‌های دانش سرای مقدماتی و عالی مصوب ۰۵/۰۸/۱۳۱۷

۲۷۹.   قانون تصویب اعطای صفت ایرانی بوالاحضرت فوزیه مصوب ۰۸/۰۹/۱۳۱۷

۲۸۰.   قانون راجع به تعدیل مال الاجاره‌ها مصوب ۰۱/۱۰/۱۳۱۷

۲۸۱.          قانون اجازه پرداخت چهار صد و سی هزار لیره بابت هزینه ارزی بنگاه‌های صنعتی دولتی مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۱۷

۲۸۲.          قانون اجازه خرید لوازم ساختمانی و اثاثیه بنای جدید وزارت امور خارجه بدون رعایت مناقصه مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۱۷

۲۸۳.   قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون اصول محاکمات جزائی و قانون مجازات عمومی مربوطه به مستخدمین دولت مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۱۷

۲۸۴.   قانون تأسیس بانک رهنی ایران مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۱۷

۲۸۵.   قانون سیصد هزار لیره اعتبار اضافی برای هزینه‌های ارزی راه‌آهن و بندر شاهپور مصوب ۰۹/۱۱/۱۳۱۷

۲۸۶.   قانون سرشماری مصوب ۱۰/۰۳/۱۳۱۸

۲۸۷.   قانون پانصد هزار ریال اعتبار برای ساختمان جدید چاپخانه مجلس مصوب ۱۰/۰۴/۱۳۱۸

۲۸۸.   قانون تفریغ محاسبه فاضل درآمد شش ساله چاپخانه مجلس مصوب ۲۱/۰۴/۱۳۱۸

۲۸۹.   ماده الحاقی به قانون محاکمات ارتش مصوب ۲۴/۰۴/۱۳۱۸

۲۹۰.   قانون تفریغ بودجه یکساله یکهزار و سیصد و شانزده مجلس شورای ملی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۱۸

۲۹۱.   قانون دویست و پانزده هزار ریال اعتبار اضافی به کارپردازی مجلس مصوب ۱۵/۰۶/۱۳۱۸

۲۹۲.   قانون اجازه بیست میلیون ریال وام به وزارت کشور برای توسعه کارخانه و شبکه برق شهرداری تهران مصوب ۲۵/۰۶/۱۳۱۸

۲۹۳.   قانون اجازه دو میلیون ریال وام به وزارت کشور برای ساختمان گورستان جدید تهران مصوب ۲۵/۰۶/۱۳۱۸

۲۹۴.   قانون راجع به جلوگیری از احتکار کالای مورد احتیاج مصوب ۲۵/۰۶/۱۳۱۸

۲۹۵.   تصمیم راجع به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای دکتر متین دفتری مصوب ۲۰/۰۸/۱۳۱۸

۲۹۶.   قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مصوب ۲۷/۰۸/۱۳۱۸

۲۹۷.   آیین نامه کیفر متخلفین از قوانین و آیین نامه‌های سرشماری مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۱۸

۲۹۸.   تصمیم قانونی دائر به سلب مصونیت از آقای علی وکیلی مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۱۸

۲۹۹.   قانون راجع به میزان گردش اسکناس مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۱۸

۳۰۰.   قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۸

۳۰۱.   قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مصوب ۱۵/۰۲/۱۳۱۹

۳۰۲.   تصمیم قانونی دائر به سلب مصونیت از آقای رضا رفیع نماینده مجلس مصوب ۲۲/۰۲/۱۳۱۹

۳۰۳.   قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۲۲/۰۲/۱۳۱۹

۳۰۴.   تصمیم مجلس شورای ملی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای منصور نخست وزیر مصوب ۰۹/۰۴/۱۳۱۹

۳۰۵.   قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۱۹

۳۰۶.   قانون متمم قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۰۱/۱۱/۱۳۱۹

۳۰۷.   قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۹

۳۰۸.   قانون راجع به میزان گردش اسکناس مصوب ۲۵/۰۳/۱۳۲۰

۳۰۹.   قانون اصلاح قانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب ۰۸/۰۴/۱۳۲۰

۳۱۰.   قانون اصلاح قانون تعرفه گمرکی و مالیات راه مصوب ۲۲/۰۴/۱۳۲۰

۳۱۱.   تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای محمد علی فروغی نخست وزیر مصوب ۰۶/۰۶/۱۳۲۰

۳۱۲.   استعفای اعلیحضرت رضا شاه پهلوی و اعلام سلطنت والاحضرت ولایت عهد مصوب ۲۵/۰۶/۱۳۲۰

۳۱۳.   قرائت و امضاء قسم نامه از طرف اعلیحضرت همایون محمد رضا شاه شاهنشاه پهلوی و فرمایشات دائر به مصالح کشور مصوب ۲۶/۰۶/۱۳۲۰

۳۱۴.   متن انتقالنامه املاک و دارایی اعلیحضرت رضا شاه پهلوی مصوب ۳۰/۰۶/۱۳۲۰

۳۱۵.   تصمیم قانونی دائر به تصویب برنامه کابینه آقای محمد علی فروغی نخست وزیر مصوب ۰۱/۰۷/۱۳۲۰

۳۱۶.   قانون اجازه واگذاری رسیدگی به پاره‌ای از بزه‌های وارد در صلاحیت دادگاههای نظامی بدادگاههای دادگستری مصوب ۰۶/۰۷/۱۳۲۰

۳۱۷.   قانون راجع به عفو و بخشودگی و تخفیف پاره از محکومیتهای سیاسی و عادی مصوب ۲۴/۰۷/۱۳۲۰

۳۱۸.   قانون اجازه افزایش حقوق کارمندان دولت مصوب ۰۶/۰۸/۱۳۲۰

۳۱۹.   تصمیم قانونی دائر به تصویب برنامه کابینه آقای محمد علی فروغی نخست‌وزیر مصوب ۲۳/۰۹/۱۳۲۰

۳۲۰.   قانون اجازه توأم شدن سازمان وزارت بازرگانی و پیشه و هنر مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۲۰

۳۲۱.   قانون تمدید قانون تعدیل اجاره بهای مستغلات مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۲۰

۳۲۲.   تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای محمد علی فروغی نخست وزیر مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۲۰

۳۲۳.   تصمیم قانونی به دائر به تصویب برنامه کابینه آقای سهیلی نخست وزیر مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۲۰

۳۲۴.   قانون اجازه پرداخت اصل حقوق افرادیکه در وقایع اخیر بشهادت رسیده‌اند بورثه آنان بعنوان وظیفه ماهیانه مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۲۰

۳۲۵.   قانون اجازه انتشار هفتصد میلیون ریال اسکناس اضافی برای معاملات خارجی و خرید اجناس انحصاری مصوب ۱۱/۰۱/۱۳۲۱

۳۲۶.   قانون معافیت برنج و گندم و جو و حبوبات وارده از خارجه از حقوق و عوارض گمرکی مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۲۱

۳۲۷.   قانون اصلاح قسمتی از مقررات قانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب ۲۰/۰۲/۱۳۲۱

۳۲۸.   قانون طرز تشکیل دادگاههای نظامی موقت زمان حکومت نظامی مصوب ۲۳/۰۲/۱۳۲۱

۳۲۹.   قانون اجازه الصاق تمبر به پروانه‌های ورود و صدور کالا و حذف گواهی نامه صدور واردات و صادرات مصوب ۰۷/۰۳/۱۳۲۱

۳۳۰.   قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب ۱۲/۰۳/۱۳۲۱

۳۳۱.   قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۱۹ مجلس شورای ملی مصوب ۲۸/۰۳/۱۳۲۱

۳۳۲.   تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای احمد قوام نخست وزیر مصوب ۲۲/۰۵/۱۳۲۱

۳۳۳.   قانون اجازه انتشار سیصد میلیون ریال اسکناس اضافی مصوب ۲۱/۰۶/۱۳۲۱

۳۳۴.   قانون اجازه انتشار پانصد میلیون ریال اسکناس اضافی مصوب ۲۸/۰۷/۱۳۲۱

۳۳۵.   قانون اجازه تأسیس وزارت خواروبار مصوب ۳۰/۰۷/۱۳۲۱

۳۳۶.          قانون اجازه پانصد میلیون ریال وام به وزارت خواروبار برای خرید گندم و سایر مواد غذایی مصوب ۱۰/۰۸/۱۳۲۱

۳۳۷.   قانون اجازه پرداخت دو ماه حقوق کارمندان دولت به عنوان مساعده مصوب ۰۱/۰۹/۱۳۲۱

۳۳۸.   قانون چهل و سه میلیون ریال اعتبار برای افزایش بهای چغندر قند مصوب ۱۲/۰۹/۱۳۲۱

۳۳۹.   قانون راجع به جنگلها مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۲۱

۳۴۰.   قانون طرز استهلاک دو ماه مساعده پرداختی به کارمندان دولت مصوب ۰۱/۱۱/۱۳۲۱

۳۴۱.   قانون اجازه نقل و انتقال اعتبارات هزینه کارخانه‌ها و معادن منظور در بودجه کل سال ۱۳۲۱ کشور مصوب ۰۱/۱۱/۱۳۲۱

۳۴۲.   قانون اجازه خرید عمارت تعاونی مصرف واقعه در خیابان فردوسی به وزارت بازرگانی و پیشنه و هنر مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۲۱

۳۴۳.   قانون اجازه پرداخت حقوق فارغ التحصیل‌های دانشکده‌ها و دبیرستانهای کشاورزی دامپزشکی از صرفه جویی بودجه وزارت کشاورزی مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۲۱

۳۴۴.   تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای سهیلی نخست وزیر مصوب ۱۳۲۱/۱۲/۰۲

۳۴۵.   قانون اجازه پرداخت تفاوت افزایش دستمزد کارگران چاپخانه مجلس مصوب ۰۶/۱۲/۱۳۲۱

۳۴۶.   اصلاح ماده سوم آئیننامه قانون شهرداری مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۲۱

۳۴۷.   قانون اجازه منظور نمودن بهای دوازده فروند هواپیمای خریداری از باشگاه هواپیمائی کشوری در بودجه سال ۱۳۲۲ وزارت پست و تلگراف مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۲۱

۳۴۸.   تصمیم قانونی دائر به منع تعقیب آقای گلشائیان مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۲۱

۳۴۹.   قانون یک میلیون و هشتصد هزار ریال اعتبار برای تکمیل ساختمان بیمارستان فارابی مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۲۱

۳۵۰.   قانون پانصد هزار ریال اعتبار جهت تهیه غذای مورد مصرف سال ۱۳۲۱ بیمارستانها مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۲۱

۳۵۱.   قانون دویست و پنجاه میلیون ریال اعتبار برای تأمین خواربار مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۲۱

۳۵۲.   قانون چهار میلیون و پانصد هزار دولار اعتبار برای خرید ساز و برگ و تدارکات مورد نیاز ارتش و اداره ژاندارمری مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۲۱

۳۵۳.   اصلاح ماده پنجم نظامنامه کمک خرج مدارس ملی تهران مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۲۱

۳۵۴.   قانون اجازه پرداخت کسر بهای علیق اسب سیم بانان مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۲۱

۳۵۵.   قانون اجازه پرداخت کسر محل عیدی کارگران چاپخانه مجلس مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۲۱

۳۵۶.   قانون اصلاح پاره ای از فصول و مواد قانون نظام وظیفه مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۲۱

۳۵۷.   قانون راجع به حقوق بازنشستگی افسران و مستمری ورثه آن مصوب ۰۷/۰۱/۱۳۲۲

۳۵۸.   قانون پنج میلیون ریال اعتبار برای جلوگیری مرض تیفوس و تیفوئید مصوب ۱۱/۰۱/۱۳۲۲

۳۵۹.   قانون راجع به اصلاح ماده ۴۰ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ کشور مصوب ۱۱/۰۱/۱۳۲۲

۳۶۰.          قانون راجع به فوق العاده سه ماهه آخر سال ۱۳۲۱ پاسبانان و سر پاسبانان اداره کل شهربانی مصوب ۱۱/۰۱/۱۳۲۲

۳۶۱.   قانون اجازه پرداخت دویست و پنجاه هزار ریال کسر اعتبار بودجه سه ماهه آخر سال ۱۳۲۱ وزارت خواربار مصوب ۱۱/۰۱/۱۳۲۲

۳۶۲.   قانون اجازه پرداخت بودجه پنج ماهه آخر سال ۱۳۲۱ واحدهای جدیدالتشکیل مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۲۲

۳۶۳.          قانون یکصد و بیست هزار ریال اعتبار بهای دواب و هزینه کلانتران مرز ژاندارمری کل کشور مصوب ۲۵/۰۱/۱۳۲۲

۳۶۴.   قانون سه میلیون ریال اعتبار برای جلوگیری از امراض تیفوس و تیفوئید شهرستانها مصوب ۱۳۲۲/۰۲/۰۴

۳۶۵.   قانون اختیارات آقای دکتر میلیسپو در مورد تنزل و تثبیت بهای اجناس مصوب ۱۳/۰۲/۱۳۲۲

۳۶۶.   تصمیم قانونی دائر به رأی اعتماد به کابینه آقای سهیلی مصوب ۲۰/۰۲/۱۳۲۲

۳۶۷.   قانون اجازه تأسیس بنگاه آبیاری مصوب ۲۹/۰۲/۱۳۲۲

۳۶۸.   قانون راجع به جریان گذاردن بیست میلیون و پانصد هزار ریال پشیز اضافی مصوب ۰۳/۰۳/۱۳۲۲

۳۶۹.   آئین‌نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه نظامی موقت در زمان حکومت نظامی مصوب ۱۶/۰۳/۱۳۲۲

۳۷۰.   قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی مصوب ۱۹/۰۳/۱۳۲۲

۳۷۱.   قانون راجع به مستخدمین فنی وزارت پست و تلگراف مصوب ۲۴/۰۳/۱۳۲۲

۳۷۲.   قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه کل کشور در تیر ماه ۱۳۲۲ مصوب ۰۵/۰۴/۱۳۲۲

۳۷۳.   ‌قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه مجلس بابت هزینه تیر ماه ۱۳۲۲ و تفاوت بهای نان و کمک به کارمندان و خدمتگزاران مجلس مصوب ۰۷/۰۴/۱۳۲۲

۳۷۴.          ‌قانون پنج میلیون ریال اعتبار به وزارت کشور برای هزینه انتخابات دوره چهاردهم قانونگذاری مصوب ۲۸/۰۴/۱۳۲۲

۳۷۵.   قانون راجع به آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی مصوب ۰۶/۰۵/۱۳۲۲ به استثنای تبصره۱ ماده ۸

۳۷۶.   آیین نامه اجرای قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری مجانی مصوب ۱۴/۰۵/۱۳۲۲

۳۷۷.   قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه مجلس شورای ملی در مرداد ۱۳۲۲ مصوب ۲۳/۰۵/۱۳۲۲

۳۷۸.   قانون اجازه منع تعقیب اشخاصی که در امور مربوطه به اموال قبل از کشف جرم اقرار می‌نمایند مصوب ۲۳/۰۵/۱۳۲۲

۳۷۹.   قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه کل کشور در امرداد ماه ۱۳۲۲ مصوب ۲۷/۰۵/۱۳۲۲

۳۸۰.   قانون اصلاح قانون انتخابات راجع به ارائه شناسنامه در موقع اخذ تعرفه مصوب ۲۷/۰۵/۱۳۲۲

۳۸۱.   قانون اجازه فروش مسکوک نیکل خارج از رواج و ضرب پشیز مس مصوب ۰۱/۰۶/۱۳۲۲

۳۸۲.   ‌قانون اجازه خرید یک میلیون و پانصد هزار دلار لوازم و تدارکات مورد نیازمندی ارتش به وزارت جنگ مصوب ۰۶/۰۶/۱۳۲۲

۳۸۳.   تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای سهیلی مصوب ۱۳۲۲/۰۶/۱۷

۳۸۴.   اصلاح قسمتی از آئین‌نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه‌های نظامی موقت مصوب ۲۱/۰۶/۱۳۲۲

۳۸۵.   قانون پانصد میلیون ریال اعتبار برای کمک به کلیه کارمندان دولت مصوب ۲۲/۰۶/۱۳۲۲

۳۸۶.   قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه کل کشور بابت یک ماهه شهریور ماه ۱۳۲۲ مصوب ۲۴/۰۶/۱۳۲۲

۳۸۷.   قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه شهریور ماه مجلس شورای ملی مصوب ۲۴/۰۶/۱۳۲۲

۳۸۸.   ‌قانون اجازه صدور پانصد میلیون ریال اسناد خزانه مصوب ۲۷/۰۶/۱۳۲۲

۳۸۹.   قانون اصلاح ماده ۶ قانون ایجاد صندوق پس انداز ملی مصوب ۰۷/۰۷/۱۳۲۲

۳۹۰.   قانون متمم قانون تأسیس آموزشگاه شهربانی مصوب ۱۷/۰۷/۱۳۲۲

۳۹۱.   قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم هزینه مهر ماه ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی مصوب ۲۸/۰۷/۱۳۲۲

۳۹۲.   ‌قانون اجازة پرداخت یک دوازدهم هزینه کل کشور در مهر ماه ۱۳۲۲ مصوب ۲۸/۰۷/۱۳۲۲

۳۹۳.   آئین‌نامه قانون کمک بکارمندان دولت مصوب ۰۲/۰۸/۱۳۲۲

۳۹۴.   تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد نسبت به کابینه آقای سهیلی مصوب ۱۳۲۲/۰۸/۰۸

۳۹۵.   قانون اجازه بیست میلیون ریال وام برای افزایش سرمایه بنگاه داروئی مصوب ۲۵/۰۸/۱۳۲۲

۳۹۶.          قانون اجازه چهارصد میلیون ریال وام به وزارت دارائی برای خرید غله در بقیه سال ۱۳۲۲ مصوب ۲۶/۰۸/۱۳۲۲

۳۹۷.   قانون اجازه ضرب مسکوک نقره مصوب ۲۶/۰۸/۱۳۲۲

۳۹۸.   قانون افزایش تبصره به ماده ۴۲ قانون کیفر و دادرسی ارتش مصوب ۲۶/۰۸/۱۳۲۲

۳۹۹.   اصلاح ماده ۱۲ آئین‌نامة قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری مجانی مصوب ۲۸/۰۸/۱۳۲۲

۴۰۰.   قانون اصلاح ماده ۱۴ قانون شورایعالی فرهنگ مصوب ۲۹/۰۸/۱۳۲۲

۴۰۱.   تصمیم قانونی راجع به انتخاب کمیسیون ۶ نفری برای کمک و همراهی به آسیب دیدگان شهر گرگان مصوب ۲۲/۰۱/۱۳۲۳

۴۰۲.   تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای محمد ساعد نخست وزیر مصوب ۱۳۲۳/۰۱/۲۷

۴۰۳.   تصمیم قانونی راجع به ۱۵ روز مهلت به کمیسیون عرایض برای رسیدگی به مدارک اعلام جرم منتسبه به آقایان سهیلی و تدین مصوب ۲۹/۰۱/۱۳۲۳

۴۰۴.   تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد نسبت به کابینه آقای محمد ساعد نخست وزیر( موضوع استیضاح اقای مهندس فریور) مصوب ۲۸/۰۲/۱۳۲۳

۴۰۵.          تصمیم قانونی راجع به ۱۵روز مهلت به‌کمیسیون عرایض برای رسیدگی به اتهامات آقای تدین مصوب ۲۸/۰۲/۱۳۲۳

۴۰۶.   تصمیم قانونی راجع به یک ماه مهلت به کمیسیون قوانین دادگستری موضوع رسیدگی به اتهامات آقایان سهیلی و تدین مصوب ۰۷/۰۳/۱۳۲۳

۴۰۷.   قانون اجازه استرداد کتیبه‌های طلا خط علیرضا عباسی به آستان قدس رضوی مصوب ۲۱/۰۳/۱۳۲۳

۴۰۸.   قانون اجازه واگذاری مقداری از اراضی قریه امیر آبادجهت گورستان اتباع ممالک متحده امریکای شمالی مصوب ۲۵/۰۳/۱۳۲۳

۴۰۹.   قانون اصلاح ماده ۱۲ قانون متمم بودجه ۱۳۲۲ راجع به حقوق پایه‌های یک دبیری و آموزگاری مصوب ۲۵/۰۳/۱۳۲۳

۴۱۰.   تصمیم قانونی راجع به دوماه مهلت به کمیسیون قوانین دادگستری راجع به رسیدگی اعلام جرم منتسبه به آقایان سهیلی و تدین مصوب ۱۸/۰۴/۱۳۲۳

۴۱۱.   قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم هزینه کل کشور بابت دو ماهه تیر و مرداد ۱۳۲۳ مصوب ۲۷/۰۴/۱۳۲۳

۴۱۲.   قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و مصارف مجلس شورای ملی بابت دو ماهه تیر و مرداد ۱۳۲۳ مصوب ۰۱/۰۵/۱۳۲۳

۴۱۳.   تصمیم قانونی راجع به ۱۵ روز مهلت به کمیسیون عرایض و مرخصی در موضوع رسیدگی به اعلام جرم منتسب به آقای سهیلی در مورد انتخابات فارس مصوب ۰۲/۰۷/۱۳۲۳

۴۱۴.   قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم هزینه کل کشور بابت دو ماهه شهریور و مهر ۱۳۲۳ مصوب ۰۲/۰۷/۱۳۲۳

۴۱۵.   قانون اجازه پرداخت پنجاه میلیون و چهارصد هزار ریال اعتبار اضافی به وزارت فرهنگ مصوب ۱۳۲۳/۷/۹

۴۱۶.   قانون راجع به تهیه قانون استخدام مهندسین مصوب ۲۰/۰۷/۱۳۲۳

۴۱۷.   قانون یکصد و پنجاه میلیون ریال اعتبار برای کمک هزینه ارتش و تشکیل دادگاه فوق‌العاده برای رسیدگی به جرائم ‌مربوط به وقایع شهریور ۱۳۲۰ مصوب ۰۲/۰۸/۱۳۲۳

۴۱۸.   قانون اجازه تمدید قانون مصوب دوم مهرماه ۱۳۲۳ برای پرداخت یک دوازدهم هزینه آبانماه ۱۳۲۳ مصوب ۲۵/۰۸/۱۳۲۳

۴۱۹.   تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای مرتضی بیات نخست وزیر مصوب ۱۳/۰۹/۱۳۲۳

۴۲۰.   تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای مرتضی بیات نخست وزیر مصوب ۲۳/۰۹/۱۳۲۳

۴۲۱.   قانون الغاء اختیارات اقتصادی آقای دکتر میلسپو مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۲۳

۴۲۲.   تصمیم قانونی راجع به تشکیل کمیسیون پنج نفری برای تحقیق و رسیدگی به شایعاتی که نسبت به بعضی از نمایندگان می‌دهند مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۲۳

۴۲۳.   قانون متمم قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم هزینه‌های دی و آذر ۱۳۲۳ کل کشور مصوب ۰۵/۱۱/۱۳۲۳

۴۲۴.   تصمیم قانونی دائر به تشکیل کمیسیون شش نفری برای تجدید نظر در نظامنامة داخلی مجلس شورای ملی مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۲۳

۴۲۵.   قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم هزینه‌های بهمن ماه و اسفند ماه ۱۳۲۳ کل کشور مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۲۳

۴۲۶.   تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای مرتضی بیات نخست وزیر مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۲۳

۴۲۷.          تصمیم قانونی راجع به چهل و پنج روز مهلت به کمیسیون تحقیق و رسیدگی به شایعات مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۲۳

۴۲۸.          تصمیم قانونی دائر بتشکیل کمیسیون هفت نفری برای رسیدگی به واقعه ۱۵ اسفندماه۱۳۲۳ مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۲۳

۴۲۹.   تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای مرتضی بیات نخست وزیر مصوب ۲۸/۰۱/۱۳۲۴

۴۳۰.   قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه دو ماهه اول سال ۱۳۲۴ کل کشور مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۲۴

۴۳۱.   قانون اجازه پرداخت حقوق و هزینه دو ماهه اول سال ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی و چاپخانه مجلس و اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۲۴

۴۳۲.   تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای ابراهیم حکیمی نخست وزیر مصوب ۱۳۲۴/۰۳/۱۳

۴۳۳.   قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور در خرداد ماه ۱۳۲۴ مصوب ۲۷/۰۳/۱۳۲۴

۴۳۴.   تمدید مدت تبصره ماده ۱ آئین‌نامه مالیات بر درآمد مصوب ۳۱/۰۳/۱۳۲۴

۴۳۵.   قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه کل کشور بابت یک ماهه تیر ۱۳۲۴ مصوب ۰۲/۰۵/۱۳۲۴

۴۳۶.          قانون اجازه پرداخت حقوق و هزینه‌های کشور بابت دو ماهه امرداد و شهریور ماه ۱۳۲۴ مصوب ۰۴/۰۷/۱۳۲۴

۴۳۷.   تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای محسن صدر نخست وزیر مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۲۴

۴۳۸.   تصمیم قانونی مربوط به انتخابات پانزدهمین دوره قانون گذاری مصوب ۱۹/۰۷/۱۳۲۴

۴۳۹.   قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه مهرماه ۱۳۲۴ کل کشور مصوب ۰۲/۰۸/۱۳۲۴

۴۴۰.   تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای ابراهیم حکیمی نخست وزیر مصوب ۱۵/۰۸/۱۳۲۴

۴۴۱.   قانون اصلاح قانون نظام وظیفه مصوب ۲۲/۰۸/۱۳۲۴

۴۴۲.   قانون افزایش دو لشکر به ارتش و ترمیم حقوق افسران مصوب ۲۷/۰۸/۱۳۲۴

۴۴۳.   قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم حقوق و هزینه کل کشور در آبانماه ۱۳۲۴ مصوب ۰۱/۰۹/۱۳۲۴

۴۴۴.          اصلاح آئین‌نامه مربوط به صلاحیت دادگاههای نظامی موقت در زمان حکومت نظامی مصوب ۰۱/۰۹/۱۳۲۴

۴۴۵.   قانون اجازه وصول درآمدهای سال ۱۳۲۴ و پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور در آذرماه سال جاری مصوب ۰۴/۱۰/۱۳۲۴

۴۴۶.   تصمیم قانونی دائر به قابل تعقیب بودن آقای تدین وزیر اسبق خواربار مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۲۴

۴۴۷.   قانون اجازه استقراض پنج میلیون ریال از بانک ملی ایران برای کمک به حریق زدگان قزوین مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۲۴

۴۴۸.   قانون اجازه پرداخت آخرین حقوق مستخدمین کشوری و لشکری که از فروردین ۲۴ ببعد در راه انجام وظیفه کشته شده یا میشوند بوارث قانونی آنها و برقراری چندفقره مستمری مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۲۴

۴۴۹.   تصمیم قانونی مربوط به چاپ فرهنگ دهخدا مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۲۴

۴۵۰.   قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دی ماه ۱۳۲۴ مصوب ۰۱/۱۱/۱۳۲۴

۴۵۱.   قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت بهمن ۱۳۲۴ مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۲۴

۴۵۲.   تصمیم قانونی دائر به قابل تعقیب بودن آقای علی سهیلی نخست وزیر اسبق (موضوع اعلام جرم آقای علی فرخ) مصوب ۰۹/۱۲/۱۳۲۴

۴۵۳.   تصمیم قانونی دائر به قابل تعقیب بودن آقای علی سهیلی نخست وزیر اسبق (در دو موضوع یکی خرید ابزار و اشیاء و لوازم ساختمان از انبار وزارت امور خارجه و دیگری در خصوص اعمال نفوذ و مداخلات در انتخابات آذربایجان) مصوب ۰۹/۱۲/۱۳۲۴

۴۵۴.   تصمیم قانونی دائر به تعقیب بودن آقای علی سهیلی نخست وزیر اسبق (موضوع اعلام جرم آقایان مدیران جراید) مصوب ۰۹/۱۲/۱۳۲۴

۴۵۵.   قانون اجازه پرداخت دویست و پنجاه هزار ریال از محل صرفه جوئی بودجه سال ۲۴ مجلس جهت هزینه اعتبار طبع فرهنگ دهخدا مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۲۴

۴۵۶.   طرح قانونی دایر بتصدیق خدمات گرانبهای مرحوم حسین پیرنیا (مؤتمن الملک) نسبت به کشور و مشروطیت ایران مصوب ۱۰/۰۶/۱۳۲۶

۴۵۷.   تصمیمات مجلس شورای ملی راجع به انتخاب آقایان  دکتر عبدالله معظمی و عباس نراقی به عنوان نظار ذخیره اسکناس مصوب ۱۷/۰۶/۱۳۲۶

۴۵۸.   تصمیم قانونی دائر به رأی اعتماد به کابینه آقای احمد قوام نخست وزیر مصوب ۱۲/۰۷/۱۳۲۶

۴۵۹.   قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آبان و آذرماه ۱۳۲۶ مصوب ۰۵/۰۹/۱۳۲۶

۴۶۰.   تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه اقای ابراهیم حکیمی نخست وزیر مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۲۶

۴۶۱.   قانون الغای قانون مصوبه ۲۸ آبان ۱۳۲۱ مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۲۶

۴۶۲.   قانون اجازه خرید ده میلیون دلار ساز و برگ و اسلحه و مهمات از دول متحده آمریکا مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۲۶

۴۶۳.   قانون اعطای اعتبار برای اجرای قانون تربیت معلم و تعلیمات عمومی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۲۶

۴۶۴.   تصمیم قانونی دائر به رأی اعتماد به دولت آقای ابراهیم حکیمی نخست وزیر مصوب ۱۳۲۶/۱۲/۰۶

۴۶۵.   تصمیم کمیسیون بودجه مجلس شورای ملّی مصوب ۰۹/۱۲/۱۳۲۶

۴۶۶.   قانون راجع باضافه حقوق سالیانه کارمندان دون پایه و خدمتگذاران جزء مصوب ۰۹/۱۲/۱۳۲۶

۴۶۷.          قانون اجازه افزایش سهمیه ایران در صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه مصوب ۲۶/۰۱/۱۳۲۷

۴۶۸.   قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت فروردین ماه یکهزار و سیصد و بیست و هفت مصوب ۰۴/۰۲/۱۳۲۷

۴۶۹.   تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت آقای ابراهیم حکیمی نخست وزیر مصوب ۱۳۲۷/۰۲/۰۶

۴۷۰.   انتخاب آقایان دکتر عبدالله معظمی و عباس نراقی به عنوان نظار ذخیره اسکناس مصوب ۱۳۲۷/۰۲/۱۲

۴۷۱.   قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت اردیبهشت ماه ۱۳۲۷ مصوب ۰۱/۰۳/۱۳۲۷

۴۷۲.          قانون اجازه فروش برنج شالی‌های موجوده املاک واگذارده شمال بدون رعایت مقررات مزایده مصوب ۱۸/۰۳/۱۳۲۷

۴۷۳.   قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت خرداد ماه ۱۳۲۷ مصوب ۳۰/۰۳/۱۳۲۷

۴۷۴.   تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای عبدالحسین ه‍ژیر نخست وزیر مصوب ۰۸/۰۴/۱۳۲۷

۴۷۵.   قانون اصلاح ماده دوم قانون مصوب ۱۸ خرداد ماه ۱۳۲۷ مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۲۷

۴۷۶.   قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت تیر ماه ۱۳۲۷ مصوب ۰۲/۰۵/۱۳۲۷

۴۷۷.   قانون عفو عمومی مجرمین غائله آذربایجان و زنجان مصوب ۲۶/۰۵/۱۳۲۷

۴۷۸.   تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای عبدالحسین ه‍ژیر نخست وزیر مصوب ۱۳۲۷/۰۶/۰۱

۴۷۹.   قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت مرداد ماه ۱۳۲۷ مصوب ۰۲/۰۶/۱۳۲۷

۴۸۰.   قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت شهریور ماه ۱۳۲۷ مصوب ۰۴/۰۷/۱۳۲۷

۴۸۱.   تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت آقای عبدالحسین ه‍ژیر نخست وزیر مصوب ۱۳۲۷/۰۷/۲۵

۴۸۲.   قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت مهر ماه ۱۳۲۷ مصوب ۰۵/۰۸/۱۳۲۷

۴۸۳.          قانون اجازه پرداخت کسر اعتبار ترفیع و اضافات کارمندان و خدمتگذاران در سال ۱۳۲۷ مصوب ۰۹/۰۸/۱۳۲۷

۴۸۴.   تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای عبدالحسین ه‍ژیر نخست وزیر مصوب ۱۳۲۷/۰۸/۱۳

۴۸۵.   تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت آقای عبدالحسین ه‍ژیر نخست وزیر مصوب ۱۳۲۷/۰۸/۳۰

۴۸۶.   قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آبانماه ۱۳۲۷ مصوب ۱۳۲۷/۰۸/۳۰

۴۸۷.   تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای عبدالحسین ه‍ژیر نخست وزیر مصوب ۰۷/۱۰/۱۳۲۷

۴۸۸.   تصمیم قانونی دائر به ابراز رای ساکت در مورد استیضاح آقای عباس اسکندری مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۲۷

۴۸۹.   قانون اجازه اجرای مقررات گزارش کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۲۷

۴۹۰.   قانون اجازه پرداخت بقیه آخرین حقوق مرحوم علی اکبر قاضی زاده درباره ورثه او بعنوان وظیفه مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۲۷

۴۹۱.   قانون اصلاح مواد ۲۶ و ۶۴ قانون نظام وظیفه مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۲۷

۴۹۲.   قانون اعتبار هزینه انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی و هزینه انتخابات مجلس مؤسسان و مجلس سنا مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۲۷

۴۹۳.   قانون اجازه افزایش سرمایه بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۲۷

۴۹۴.   قانون اصلاح مقررات بازنشستگی مصوب ۱۸/۰۱/۱۳۲۸

۴۹۵.          قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماه اول سال (۱۳۲۸) مصوب ۲۹/۰۱/۱۳۲۸

۴۹۶.   تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت آقای ساعد نخست وزیر مصوب ۱۳۲۸/۰۲/۱۰

۴۹۷.   قانون اجازه اجرای نظامنامه انتخابات مجلس سنا مصوب ۱۴/۰۲/۱۳۲۸

۴۹۸.   انتخاب آقایان ناصر قلی اردلان و عباس نراقی به عنوان نظار ذخیره اسکناس مصوب ۱۳۲۸/۰۲/۱۸

۴۹۹.          قانون اجازه اجرای لوایح وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین دادگستری مصوب ۲۰/۰۲/۱۳۲۸

۵۰۰.          قانون اجازه برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم ذوالفنون و مرحوم جلیلی و مرحوم رشیدی مصوب ۲۷/۰۲/۱۳۲۸

۵۰۱.   قانون مربوط به جمع آوری غله مصوب ۱۲/۰۳/۱۳۲۸

۵۰۲.          تصمیم قانونی دائر به‌تصویب عنوان رسمی اعلیحضرت رضا شاه کبیر سرسلسله دودمان پهلوی مصوب ۳۱/۰۳/۱۳۲۸

۵۰۳.          قانون راجع به ضبط اموال احزابی که به استناد اصل ۲۱ متمم قانون اساسی منحل گردیده است مصوب ۰۱/۰۴/۱۳۲۸

۵۰۴.      قانون راجع بتجدید نظر در سازمان وزارتخانه‌ها و تصفیه کارمندان دولت مصوب ۰۱/۰۴/۱۳۲۸

۵۰۵.   قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت خرداد ماه ۱۳۲۸ مصوب ۰۵/۰۴/۱۳۲۸

۵۰۶.   قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب ۰۷/۰۴/۱۳۲۸

۵۰۷.   قانون اجازه اجرای موقت برنامه هفت ساله مصوب ۱۳/۰۴/۱۳۲۸

۵۰۸.   قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب ۱۴/۰۴/۱۳۲۸

۵۰۹.          قانون اعطای اختیار به کمیسیون کشور جهت اصلاح و تصویب لایحه مربوط به شهرداریها مصوب ۲۰/۰۴/۱۳۲۸

۵۱۰.          قانون اجازه اجرای شش فقره لایحه وزارت دارائی پس از تصویب کمیسیون قوانین دارائی مصوب ۲۸/۰۴/۱۳۲۸

۵۱۱.   قانون اجازه اجرای لایحه هواپیمائی کشوری پس از تصویب کمیسیونهای راه و قوانین دادگستری مصوب ۲۸/۰۴/۱۳۲۸

۵۱۲.   قانون املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب ۲۹/۰۴/۱۳۲۸

۵۱۳.   قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دیوان کیفر مصوب ۰۲/۰۵/۱۳۲۸

۵۱۴.   قانون راجع به صلاحیت دادگاههای دائمی نظامی مصوب ۰۲/۰۵/۱۳۲۸

۵۱۵.   قانون تعویض املاک  مصوب ۰۲/۰۵/۱۳۲۸

۵۱۶.   قانون تشکیل شهرداری و انجمن شهرها و قصبات  مصوب ۰۴/۰۵/۱۳۲۸

۵۱۷.   قانون اصلاح ماده ۱۸ آیین‌نامه شماره یک قانون تعلیمات اجباری مصوب ۰۴/۰۵/۱۳۲۸

۵۱۸.   آیین‌نامه اعزام محصل به خارجه  مصوب ۰۵/۰۵/۱۳۲۸

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک پیوست در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم خردادماه یک هزار و سی صد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۳۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی