تصویب‌نامه درخصوص پرداخت سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و

سایر سازمان‌های بین‌المللی  در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷میلادی)

منتشر شده در چهارشنبه،۲۱ تیر ۱۳۹۶

 هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۴ به پیشنهاد شماره ۳۳۴۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان­ها و مجامع بین‌المللی ـ مصوب سال ۱۳۶۵ ـ و اصلاحات بعدی آن و در اجرای ماده (۱۷) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور تصویب کرد:

 

۱ـ به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان­های بین‌المللی در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷ میلادی) را به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبار ردیف (۳ ـ ۱۰۷۰۰۰) (سهمیه، حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان­های بین‌المللی و تعهدات) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور پرداخت نماید.

۲ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در تخصیص اعتبار مربوط به گونه­ای عمل کند که سهمیه، حق عضویت و تعهدات سالانه یادشده به موقع پرداخت گردد.

۳ ـ وزارت امور خارجه مکلف است گزارش نحوه اجرای این تصویب‌نامه را به سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارایه نماید.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

جدول

«حق عضویت‌های گروه اول سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷میلادی)»

توضیحات: با توجه به مشکلات سالهای گذشته در ارتباط با پرداخت حق عضویت مجامع بین‌المللی و مشخص نبودن میزان دقیق بدهی معوقه حق عضویت‌ها و محدودیت اعتبار ردیف (۳ـ ۱۰۷۰۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، بدهی معوقه در جدول سال جاری درج نشده است، پس از تعیین میزان دقیق آن از سوی دستگاه‌های طرف عضویت و تأیید کارگروه بررسی عضویت‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین‌المللی تصمیم مقتضی اتخاذ خواهدشد.