تصویب‌نامه درخصوص ایجاد، حذف و اصلاح شرح ردیف تعرفه‌ها بدون تغییر در

حقوق ورودی در کتاب مقررات صادرات و واردات

منتشر شده در شنبه،۱۷ تیر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۷ به پیشنهاد شماره ۶۰/۴۲۵۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصطلاحات مربوط به مندرجات ذیل یادداشت فصول کتاب مقررات صادرات و واردات، ایجاد، حذف و اصلاح شرح ردیف تعرفه‌ها بدون تغییر در حقوق ورودی به شرح جدول پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، تعیین می‌گردد.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

فهرست ۳۵۲ ردیف پیشنهادات اصلاح حقوق ورودی و شرح ردیف تعرفه و مندرجات

ذیل یادداشت فصل سال  ۱۳۹۶