مصوبه هیأت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

منتشر شده در یکشنبه،۱۱ تیر ۱۳۹۶

به استناد بند الف ماده ۲ متمم اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آقایان:

۱ـ حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی جوادی آملی ۲ـ دکتـر مهدی حجت ۳ـ دکتر حسن بلخاری قهی، ۴ـ دکتر علی‌اصغر دادبه، ۵ ـ دکتر مهدی محقق

به مدت دو سال به عنوان اعضاء هیأت مدیره و آقای دکتر حسن بلخاری قهی به عنوان رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی تعیین و به تصویب هیأت امناء رسید.

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

اولین صورت جلسه هیأت‌مدیره انجمن

اولیه جلسة عادی هیأت مدیرة انجمن در ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۶ تشکیل و اعضای هیأت مدیره جدید براساس مصوبة هیأت امناء با ابلاغیة شماره ۹۶/۱۰۹۶۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۱/۳۰ به شرح زیر اعلام و معرفی گردیدند:

۱. آقای دکتر مهدی محقق، رئیس هیأت مدیره انجمن به شماره کدملی ۰۹۳۷۳۵۶۵۸۱

۲. آقای دکتر حسن بلخاری قهی، عضو هیأت مدیره و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به شماره کدملی ۵۶۵۹۱۲۸۳۹۴

۳. حجت‌الاسلام والمسلمین آقای مرتضی واعظ جوادی، عضو هیأت مدیره به شماره کد ملی ۲۱۴۰۱۴۲۲۸۴

۴. آقای دکتر اصغر دادبه، عضو هیأت مدیره به شماره کد ملی ۴۴۳۱۳۲۵۵۴۹

۵ . آقای دکتر مهدی حجت، عضو هیأت مدیره به شماره کد ملی ۰۰۴۳۲۲۸۱۹۴

در ضمن آقای جعفر ناطقی فرزند علی به شماره شناسنامه ۴۳۶۸ و شماره کد ملی ۰۰۳۵۳۹۴۵۱۱ به عنوان خزانه دار انجمن انتخاب و امضاء آقایان دکتر حسن بلخاری‌قهی به شماره شناسنامه ۲۳۶۴ و شماره کد ملی ۵۶۵۹۱۲۸۳۹۴ رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و آقای جعفر ناطقی خزانه‌دار انجمن به عنوان ذی حسابان ممهور به مهر انجمن بر روی کلیه اوراق بهادار و امضاء آقای حسن بلخاری قهی جهت امضاء کلیه مکاتبات اداری و رسمی انجمن مجاز و قانونی اعلام می‌گردد.

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی