مصوبات بیستمین جلسه شورای عالی عتف

منتشر شده در یکشنبه،۱۱ تیر ۱۳۹۶

بیستمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ با حضور اعضاء در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل و موارد زیر به تصویب رسید، که جهت اجرا ابلاغ می­شود.

مصوبات جلسه:

۱ـ به منظور ایفای وظایف و تکالیفی که در قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات و آیین نامه اجرایی آن بر عهده شورای عالی عتف گذاشته شده است، مقرر شد کلیه آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های مرتبط با اجرای قانون و آیین‌نامه اجرایی مذکور پس از تهیه و تنظیم توسط دستگاه‌ها و مراجع قانونی ذیربط باید به تصویب شورای عالی عتف برسد. شورای عالی این امر را به کمیسیون دائمی شورا تفویض می‌کند. مصوبات کمیسیون دائمی در این موارد مصوبه شورای عالی عتف تلقی می شود. 

۲ـ در راستای اجرای جزء ۲ بند الف ماده ۱ شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی عتف مقرر شد دبیرخانه شورای عالی با همکاری دستگاههای اجرایی برنامه‌های ملی علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان در حوزه­های مرتبط با کمیسیون‌های تخصصی را تدوین و جهت تصویب به شورای عالی ارائه نماید.

۳ـ به منظور ساماندهی وضعیت نشر علمی کشور و ارائه تقسیم کار ملی بین فعالان نظام نشر علمی، مقرر شد دبیرخانه شورای عالی با همکاری دستگاه‌های مرتبط، نظام ملی نشر علمی کشور را تدوین و در جلسه آتی شورای عالی ارائه نماید.

۴ـ دبیرخانه شورای عالی گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای اجرای بند ۶ از مصوبات نوزدهمین جلسه شورای عالی را ارائه کرد. با توجه به مطالب ارائه شده، طرح‌های کلان ملی پژوهش و فناوری به صورت زیر تعیین تکلیف شدند:

۴ـ۱ تعداد ۲۲ طرح کلان ملی (به شرح پیوست۱) با توجه به ملاحظات اقتصاد مقاومتی در اولویت قرار گرفتند و مقرر شد سازمان برنامه و بودجه اعتبار سالانه مورد نیاز برای اجرای طرح‌های کلان ملی اولویت‌دار را در قالب ردیف مستقل طرح های کلان ملی در لایحه‌های  بودجه سالانه درج نماید.

۴ـ۲ مقرر شد ۱۳ طرح کلان ملی (مطابق جدول پیوست۲) با توجه به ملاحظات اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه و نیاز ملی بررسی و تعیین تکلیف شوند. در صورت تأیید کارگروه، مطابق بند ۴ـ۱ و در صورت عدم تأیید کارگروه مطابق بند ۴ـ۳ انجام خواهد شد.

۴ـ۳ تعداد ۱۲ طرح (به شرح جدول پیوست۳) به دلیل نداشتن حامی و یا نظر کمیسیون تخصصی و تصمیم کارگروه مشترک دبیرخانه شورای عالی و سازمان برنامه و بودجه، مختومه تلقی می‌شوند.

برای تسویه حساب نهایی و مستندسازی فعالیت‌ها و نتایج این طرح‌ها، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دبیرخانه شورای عتف و سازمان برنامه و بودجه و مجری طرح تشکیل می‌شود. سازمان برنامه و بودجه بر اساس نظر نهایی این کمیته اعتبار لازم برای تسویه حساب نهایی طرح، هزینه ناظران و انتشار نتایج را تأمین خواهد نمود.

۵ ـ به منظور بررسی و تأیید گزارش‌های عملکرد سالانه ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت (۲) کارگروهی با عضویت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر نیرو، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود. گزارش‌های عملکرد سالانه ماده قانونی فوق‌الذکر پس از تأیید کارگروه مذکور توسط دبیرخانه شورای عالی به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد.

۶ ـ در خصوص سیاست‌ها و اولویت‌های علم و فناوری کشور در دوره زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ مقرر شد:

۶ ـ۱ سیاست‌ها و اولویت‌های علم و فناوری کشور بایستی در راستای اسناد بالادستی مانند سیاست‌های کلی علم و فناوری، نقشه جامع علمی کشور، برنامه ششم توسعه و ... باشند.

۶ ـ۱ اعضای شورای عالی  نظرات خود در ارتباط با سیاست‌ها و اولویتها را طی دوهفته آینده به دبیرخانه ارسال کنند.

۶ ـ۲ دبیرخانه نظرات دریافتی را جمع‌بندی و در جلسه بهمن ‌ماه کمیسیون دائمی شورای عالی ارائه نماید. مصوبه کمیسیون دائمی در این خصوص به منزله مصوبه شورای عالی تلقی خواهد شد.

۶ ـ۳ در صورت نیاز به اصلاح سیاست‌ها و اولویت‌های مصوب، موارد در کمیسیون دائمی طرح و پس از تأیید در کمیسیون به منزله تأییدیه شورای عالی خواهد بود.

۶ ـ۴ سیاستها و اولویت‌های علم و فناوری در جلسه کمیسیون دائمی ارائه و به تصویب اعضاء رسید. (پیوست۴)

۷ـ پیشنهاد اصلاح و ادغام کمیسیون‌های تخصصی دبیرخانه شورای عالی عتف جهت بررسی به کمیسیون دائمی ارجاع داده شود. مصوبات کمیسیون دائمی در این خصوص مصوبه شورای عالی تلقی خواهد شد.

۸ ـ آیین‌نامه اجرایی، معیارها و شاخص­های پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور به تأیید شورای عالی رسید. (پیوست۵)

۹ـ اساسنامه سازمان‌های عامل استقرار و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری آذربایجان شرقی، بوشهر، خراسان رضوی و یزد مورد تأیید قرار گرفت.

تبصره: مقرر شد پیشنهاد منطقه ویژه علم و فناوری اصفهان در خصوص اساسنامه سازمان عامل استقرار و توسعه در جلسه کمیسیون دائمی ارائه شود و مصوبه کمیسیون دائمی در جلسه آتی شورای عالی ارائه شود.

وحید احمدی                     دبیرکل شورای عالی علوم،تحقیقات و فناوری

حسن روحانی                   رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری