تصویب‌نامه در خصوص اصلاح محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی به مساحت (۸۶۰۹) هکتار

منتشر شده در یکشنبه،۱۱ تیر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۱ به پیشنهاد شماره ۹۶۲/۱۰/۵۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ دبیرخانه شورای­ عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان


و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ تصویب کرد:

ـ محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی به مساحت (۸۶۰۹) هکتار مشتمل بر محدوده­های زیر به شرح نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، اصلاح می­شود:

الف ـ شمالاً به طول (۳۳) کیلومتر متصل به دریای خزر.

ب ـ غرباً به طول (۱/۵) کیلومتر متصل به کانال طالب­آباد.

پ ـ جنوباً به طول (۴۴) کیلومتر متصل به کنارگذر امامزاده هاشم به انزلی و عوارض طبیعی و مصنوع واقع در جنوب محدوده.

ت ـ شرقاً به طول (۴) کیلومتر متصل به رودخانه سفیدرود و پارک ملی بوجاق.

۲ـ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی موظف است طرح جامع محدوده یادشده را با در نظر گرفتن گرایش ­های غالب منطقه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به دبیرخانه شورای­عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارایه کند.

۳ـ سازمان مذکور موظف به رعایت الزامات زیست محیطی و حفظ کاربری اراضی کشاورزی به ویژه اراضی شالی کاری در محدوده منطقه یادشده می­ باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری