نظریه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء

اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱ تیر ۱۳۹۶

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۲۱۹۶/ت۵۳۷۲۵هـ مورخ ۱۳۹۶/۲/۳۰، موضوع: «اصلاح آیین‌نامه صندوق ضمانت سپرده‌ها»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین»

و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

« نظر به بند (ج) ماده (۹۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ـ۱۳۹۰) «میزان حق عضویت‌ها متناسب با گردش مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مذکور بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» علیهذا تبصره «۲» بند (۳) مصوبه فوق‌الذکر از حیث درج ضریب ( B ) تحت عنوان «تفاضل تاریخ واریز با مهلت مقرر حسب ماه یا کسری از ماه»، از حیث تغییر در فرمول تعیین «میزان حق عضویت‌ها متناسب با گردش مالی»، مغایر قانون است .»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۲۲۳۱۴هـ/ب                                                                       ۱۳۹۶/۳/۲۴

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۰۶۹۵/ت۵۴۲۷۴هـ مــورخ ۱۳۹۶/۲/۲۵، موضوع: «اصلاح تصویب‌نامه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲ ناظر به کاهش آلودگی هوا» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر ‌قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

« نظر به اینکه ماده (۱۹) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) ـ مصوب ۱۳۶۱ـ مقرّر می‌دارد: «سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه مدت (یک ساله) به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب هیأت دولت تعیین شده و سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی پنج ساله و درازمدت در ضمن لوایح برنامه‌های عمرانی پنج ساله و درازمدت کشور جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.»، بنابراین، اقدام دولت به حذف عبارت «یک‌ساله» از بند (۵) مصوبه اصلی، چون مشعر به پنج ساله و درازمدت بودن تسهیلات اعطائی است لذا بند (۱) مصوبه اصلاحی از این حیث که انجام آن مصرّح به تصویب سیاست‌ها و تعیین میزان تسهیلات توسط مجلس شورای اسلامی نمی‌باشد، مغایر قانون است . ۲ـ نظر به اینکه وفق ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تعیین نرخ تسهیلات بر عهده شورای پول و اعتبار است، علیهذا اعطای تسهیلات با تعیین نرخ بیست درصد (۲۰%) توسط هیأت وزیران از حیث تغییر مرجع تصویب، مخلّ وظائف و اختیارات قانونی شورای مذکور و مغایر ماده (۲۰)  قانون است .»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.