تصویب‌نامه در خصوص طبقه‌بندی گرمسیری، مدت و دوره زمانی آن  در شهرهای استان سیستان و بلوچستان

 منتشر شده در چهارشنبه،۲۴ خرداد ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۱۷ به پیشنهاد شماره ۹۶/۱۹۳۰۳/۳۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۷ وزارت نیرو و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـطبقه‌بندی گرمسیری، مدت و دوره زمانی آن در شهرهای استان سیستان و بلوچستان به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

 ۲ـ بار مالی ناشی از اجرای این تصویب‌نامه از محل منابع مندرج در ماده (۸) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ـ مصوب ۱۳۸۸ـ با رعایت سقف مقرر در قوانین بودجه سالانه کل کشور تأمین می‌شود.

 معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری