اصلاح آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۸ خرداد ۱۳۹۶

 هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ به پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی و سازمان اوقاف و امورخیریه و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 ۱ـ متن زیر به عنوان بند (۱۰) به ماده (۱) آیین‏ نامه مذکور اضافه می‏شود:

 ۱۰ـ اراضی احیا شده قبل از تاریخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۶: آن دسته از اراضی ملی دارای سابقه وقفیت که در آن آثار تصرف و انجام اقدامات منجر به تغییر وضعیت متناسب با نوع عرصه در بهره‏برداری قبل از تاریخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۶ وجود داشته باشد، اعم از اینکه دارای سند مالکیت یا فاقد آن باشند.

 ۲ـ متون زیر به عنوان مواد (۱۸) تا (۲۲) به آیین‌نامه یادشده الحاق می‏شود و ماده (۱۸) قبلی به عنوان ماده (۲۳) تلقی می­شود:

 ماده۱۸ـ تشخیص اسناد معتبر وقفی به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه و تشخیص اراضی احیا شده قبل از تاریخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۶ با سازمان جنگل­ ها، مراتع و آبخیزداری کشور است. تشخیص ضرورت حریم موقوفات و میزان اراضی مورد نیاز برای آن، در هر مورد برای یک بار با رعایت عرف محل توسط کارگروه موضوع ماده (۲۱) این آیین­ نامه تعیین می‏شود.

 ماده۱۹ـ بهره‏برداری از اراضی حریم موقوفه تابع مقررات مربوط است. جنگل‏ های طبیعی که در حریم موقوفات قرار می‏گیرند، به عنوان جنگل باقی مانده و تغییر کاربری آنها مجاز نیست.

 ماده۲۰ـ چنانچه مدیریت و بهره‏ برداری از اراضی احیا شده قبل از تاریخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۶ و حریم موقوفات در اجرای مقررات مربوط، به سایر دستگاه‏ های اجرایی تحویل و تغییر نمایندگی شده باشد، کارگروه موضوع ماده (۲۱) این آیین­نامه با دعوت از نماینده دستگاه مربوط (با حق رأی) نسبت به تطبیق وضعیت این­گونه اراضی با قانون و این آیین‏نامه و تعیین تکلیف آنها با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام و نتیجه را جهت هماهنگی و اجرا به دستگاه اجرایی مربوط اعلام می‏نماید. دستگاه‏های اجرایی مربوط مکلف به همکاری جهت استیلای ید موقوفه بر اراضی مذکور هستند. اعیانی‏ احداث شده توسط متصرفین در اراضی موضوع این ماده متعلق به آنان است.

 ماده۲۱ـ به منظور بررسی و حل و فصل مشکلات مربوط به تعیین حریم موقوفات و همچنین رفع ابهامات در نحوه اجرای تبصره (۶) ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه ـ مصوب ۱۳۸۰ـ ، کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان جنگل­ ها، مراتع و آبخیزداری کشور (معاون حفاظت و امور اراضی، مدیرکل دفتر ممیزی اراضی، یک نفر به انتخاب رییس سازمان و مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ذی‏ربط) و نمایندگان سازمان اوقاف و امور خیـریه (معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان، مدیرکل حقوقی سازمان، یک نفر به انتخاب رییس سازمان و مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ذی‏ربط) تشکیل می­شود.

 تبصره۱ـ در مواردی که موضوع مرتبط با اموال دولتی باشد، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) با حق رأی به ترکیب اعضای کارگروه اضافه می­شود.

 تبصره۲ـ نحوه رسیدگی به موضوعات و اتخاذ تصمیم کارگروه در دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (۲۲) این آیین­ نامه تعیین خواهد شد.

 ماده۲۲ـ به منظور تسهیل و تسریع در اجرای این آیین‏ نامه به سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان جنگل ‏ها، مراتع و آب خیزداری کشور اجازه داده می‏شود با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستورالعمل ‏های اجرایی مورد نیاز را در چارچوب این آیین‏ نامه به صورت مشترک تهیه و به واحدهای اداری ذی‏ربط ابلاغ نمایند.

 معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری