تصویب نامه در خصوص اجرای قطعه دوم آزادراه کنارگذر غربی اصفهان حد فاصل میدان کرکوندتا تقاطع بزرگ راه مبارکه – شهرضا و مبارکه – بروجن (سه راهی طال خونجه)

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۸ خرداد ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۷ به پیشنهاد شماره ۹۳۸۷/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ با اجرای قطعه دوم آزادراه کنار گذر غربی اصفهان حد فاصل میدان کرکوند تا تقاطع بزرگراه مبارکه ـ شهرضا و مبارکه ـ بروجن (سه راهی طالخونچه) به طول حدود (۱۵) کیلومتر با برآورد تقریبی یکهزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۱) ریال شامل تأمین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، مهندسی، تملک باقیمانده اراضی، کنترل کیفی و احداث آزادراه و تأسیسات جانبی، نگهداری، بهره‌برداری و انتقال آن، به طول پروژه مندرج در بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۳۶۴۳۳/ت۲۹۱۲۱هـ مورخ ۱۳۸۲/۸/۱۳، (۱۵) کیلومتر اضافه می‌گردد.

۲ـ سایر مفاد تصویب‌نامه یادشده به قوت خود باقی است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری