رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۸ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ با موضوع:

ابطال بندهای ۷، ۶ ، ۸ و ۹ دستورالعمل خوداظهاری مالیاتی سال ۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر اعمال

شرایط مازاد بر شرایط قانونی برای قبول اظهارنامه‌های مالیاتی ] خوداظهاری [ قانونی نمی‌باشد

منتشر شده در پنجشنبه 18 خرداد 1396

مطابق ماده ۱۵۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اختیار داده شده در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزئاً و در نقاطی که مقتضی بداند با انتشار آگهی در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد،

اظهارنامه‌های مؤدیان مزبور را که به موقع تسلیم کرده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آنها را به طور نمونه‌گیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار دهد. نظر به اینکه در ماده قانونی یاد شده شرایط و ضوابط مورد نظر قانونگذار در قبول اظهارنامه مؤدیان اعلام شده است، بنابراین بندهای ۶ و ۷ و۸ دستورالعمل خوداظهاری برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۱ که شرایط دیگری را مازاد بر شرایط قانونی برای قبول اظهارنامه‌های مالیاتی در نظر گرفته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص شد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی