رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۹ با موضوع:

ابطال بندهای ۸ و ۹ و ۱۰ مصوبات جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان مورخ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ 

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۸ خرداد ۱۳۹۶

مطابق ماده ۴۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ که به موجب ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای دوره برنامه پنجم تنفیذ شده است و همچنین بر اساس ماده ۱۷۸ قانون اخیرالذکر، وظایف و اختیارات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین شده است. در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۷۸ قانون پیش گفته نیز وظایف و اختیارات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان احصاء شده است. نظر به اینکه تصویب بندهای ۸ ، ۹ و ۱۰ از مصوبه مورد شکایت و تکالیف مقرر در آن از جمله وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به شرح مذکور نیست، بنابراین بندهای مذکور از حدود اختیارات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی