رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ با موضوع:

عدم تسری حکم مصوبه ۷۹۰۷/ت۳۱۷۸۱هـ ـ ۱۳۸۴/۲/۱۴ هیأت وزیران به کارکنان سازمان های وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۸ خرداد ۱۳۹۶

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: مطابق مصوبه شماره ۵۴۲۷۴۰/ت۲۷۶۱۲هـ ـ۱۳۸۱/۱۰/۲۸ هیأت وزیران، فوق‌العاده جذب‌کارکنان نهاد ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به میزان ۴۵% افزایش یافته است. مصوبه مذکور به موجب مصوبه شماره ۱۷۲۲۰/ت۲۸۸۴۵هـ ـ ۱۳۸۲/۴/۳ هـیأت وزیران، از تاریـخ ۱۳۸۲/۴/۱ لغو شده اسـت.

متعـاقباً هیأت وزیران به موجب مصوبه شماره ۳۳۸۳۹/ت۲۰۷۴۰هـ ـ ۱۳۸۳/۶/۲۲ پرداخت وجوه موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۴۲۷۴۰/ت۲۷۶۱۲هـ ـ ۱۳۸۱/۱۰/۲۸ هیأت وزیران در زمان اعتبار آن به کارکنان سازمانهای وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مرکز و استانها را مجاز اعلام کرده است.

در مصوبـه شمـاره ۷۹۰۷/ت۳۱۷۸۱هـ ـ ۱۳۸۴/۲/۱۴ هیـأت وزیران، فوق‌العاده جذب کارکنان نهاد ریاست جمهوری و کارکنان ستاد مرکزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور معادل فوق‌العاده جذب موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۲۲۱۳/ت۳۰۴۹۲هـ ـ ۱۳۸۳/۷/۱۵ افزایش داده است. نظر به اینکه با مصوبه شماره ۳۳۸۳۹/ت۲۰۷۴۰هـ ـ ۱۳۸۳/۶/۲۲ هیأت وزیران، مصوبه شماره ۵۴۲۷۴۰/ت۲۷۶۱۲هـ ـ ۱۳۸۱/۱۰/۲۸ هیأت وزیران در زمان اعتبار آن به کارکنان سازمانهای وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و از جمله مرکز آمار ایران تعمیم یافته است و مصوبه ۵۴۲۷۴۰/ت۲۷۶۱۲هـ ـ ۱۳۸۱/۱۰/۲۸، به موجب مصوبه ۱۷۲۲۰/ت۲۸۸۴۵هـ ـ ۱۳۸۲/۴/۳ لغو شده است، بنابراین برخورداری کارکنان سازمانهای وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و از جمله کارکنان مرکز آمار ایران از فوق‌العاده موضوع مصوبه پیش گفته هیأت وزیران تا زمان حاکمیت آن در ۱۳۸۲/۴/۱ بوده است و چون حکم موضوع مصوبه شماره ۷۹۰۷/ت۳۱۷۸۱هـ ـ ۱۳۸۴/۲/۱۴ هیأت وزیران برای کارکنان نهاد ریاست جمهوری و کارکنان ستاد مرکزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تصویب شده و به کارکنان سازمانهای وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و مرکز آمار ایران تسری نـدارد، بنابرایـن موجبی برای تعمیم حکم آن به کارکنان غیر از ستاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وجود ندارد. با توجه به مراتب رأی شماره  ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۰۹۸ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۹ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت صحیح و منطبق با مقررات صادر شده است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و مواد ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ رحیم باقری زیاری