آیین­ نامه اجرایی بند (و) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

منتشر شده در سه شنبه 16 خرداد 1396

ماده۱ـ در این آیین­ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ سازمان:

سازمان برنامه و بودجه کشور

ب ـ خزانه:

خزانه­داری کل کشور

پ ـ قانون:

 قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

ت ـ سازمان­های توسعه­ای:

سازمان­ های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت ملی صنایع پتروشیمی

ث ـ مطالبات سازمان­های توسعه­ای:

بدهی دولت مربوط به قبل از سال ۱۳۹۶ به سازمان­ های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان­های توسعه­ای بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط که بر مبنای صورت­ های مالی حساب رسی شده به تأیید سازمان حساب رسی می­رسد.

ج ـ بدهی سازمان­های توسعه­ای:

مطالبات دولت بابت مالیات (با تأیید سازمان امور مالیاتی کشور) و سود سهام (با تأیید خزانه) از سازمان­های توسعه­ای و شرکت­های تابعه دولتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها متعلق به سازمان­های توسعه­ای است. 

ماده۲ـ سازمان­ های توسعه­ای موظفند ظرف یک ماه پس از تصویب این آیین­ نامه، گزارش مطالبات، بدهی و مبالغ دریافتی از دولت طی برنامه­های توسعه سوم و چهارم و ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را تهیه و برای سازمان ارسال نمایند.

ماده۳ـ سازمان خصوصی­ سازی موظف است ظرف یک ماه پس از تصویب این آیین ­نامه گزارشی از مبالغ واگذاری سهام شرکت­های تابعه و وابسته سازمان­های توسعه­ای مربوط به برنامه­ های توسعه سوم و چهارم و قانون اجرای ­سیاست­ های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تا پایان سال ۱۳۹۵ را تهیه و به سازمان و خزانه ارایه نماید.

ماده۴ـ سهم هر یک از سازمان ­های توسعه­ای برای استفاده از تهاتر موضوع این آیین­ نامه معادل یک سوم رقم مندرج در ردیف تملک دارایی­های مالی (۱۴ ـ ۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون (۴۰۰۰ میلیارد ریال) می­باشد. در صورت عدم استفاده از این سهم توسط هر یک از سازمان­ های توسعه­ای تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۶، با تأیید سازمان، سهم آنها توسط سایر سازمان­های توسعه­ای قابل مصرف است.

ماده۵ ـ در راستای اجرای این آیین ­نامه سازمان­های توسعه­ای موظف به مبادله موافقت نامه با سازمان می­باشند.

ماده۶ ـ خزانه موظف است پس از مبادله موافقت نامه موضوع ماده (۵)، مطالبات سازمان­های توسعه­ای را با بدهی آنها (بر مبنای تقاضای سازمان­های توسعه­ای) تهاتر و اعمال حساب نماید.

ماده۷ـ منابع تهاتر شده براساس این آیین ­نامه به منزله وصولی تلقی شده و در عملکرد ردیف درآمدی (۱۶۰۱۷۲) و منابع عمومی مورد تسویه موضوع جدول شماره (۵) قانون تأمین و اعمال حساب می­شود.

ماده۸ ـ در اجرای این آیین ­نامه، اجرای ماده (۳۶) ضوابط اجرایی قانون، الزامی است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری