تصویب نامه در خصوص روستاهای طبس و بازقند در استان خراسان رضوی به دهستان قصبه شرقی بخش مرکزی شهرستان سبزه واردر همان استان

منتشر شده در پنجشنبه 4 خرداد 1396

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۲۴ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳)  قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

روستاهای طبس و بازقند مطابق نقشه پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است، از دهستان طبس بخش مرکزی شهرستان خوشاب در استان خراسان رضوی منتزع و به دهستان قصبه شرقی بخش مرکزی شهرستان سبزوار در همان استان ملحق می­شوند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری