رای هیات عمومی به شماره دادنامه 24 مورخ 15/1/1396 با موضوع:

ابطال مصوبه شماره 48221/237860-2/12/1391 شورای عالی استاندارد مبنی بر الزام موسسه مذکور به

دریافت کارمزد خدمات براساس ارزش فوب کالا

منتشر شده در دوشنبه 1 خرداد 1396

مطابق ماده ۱۶ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب سال ۱۳۷۱، مؤسسه مذکور مجاز است در ازای خدماتی که انجام می‌دهد بر حسب طبقه‌بندی خدمات و به موجب   تعرفه‌ای که رأساً تعیین و به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد، کارمزد متناسب دریافت کند.

نظر به اینکه به موجب بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۲۳۷۸۶۰/۴۸۲۲۱ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲ شورای عالی استاندارد و تبصره‌های ۱ و  ۲ و ۳ و ۴ آن میزان کارمزد خدمات بر اساس ارزش فوب کالا تعیین شده است، بنابراین بند ۱ و تبصره‌های یاد شده از مصوبه مورد شکایت خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی