مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح در مورد نصاب معاملات در مناقصات نیروهای مسلح

منتشر شده در چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396

به استناد تبصره (۱) ماده (۳) مقررات برگزاری مناقصات ن م نصاب معاملات در سازمان های نیروهای مسلح به شرح ذیل تعیین می‌شود.

الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده (۳) مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح.

۱ـ معاملات کوچک:

 معاملاتی که تا سقف دویست و بیست میلیون (۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد.

۲ـ معاملات متوسط:

 معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مناطق عملیاتی بیش از چهار میلیارد و چهارصد میلیون (۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

۳ـ معاملات بزرگ:

معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از دو میلیارد و دویست میلیون (۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مناطق عملیاتی بیش از چهار میلیارد و چهارصد میلیون (۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

ب ـ نصاب معاملات موضوع بند (الف) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود تسری می‌یابد.

ج ـ نصاب‌های تعیین شده از تاریخ این ابلاغیه در کلیه سازمان های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که اصلاح نشده است قابل اجرا بوده و لازم است کلیه گیرندگان نصاب های جدید موضوع ماده۳ مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح را به کلیه رده‌های اجرایی در سازمان های خود ابلاغ نمایند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ـ سرلشکر پاسدار محمدباقری