تصویب نامه در خصوص اعضای موظف و غیر موظف هیات مدیره سازمان مناطق آزاد تجاری – صنعتی ارس – چابهار و انزلی

منتشر شده در چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396

وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۳به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند:

۱ـ آقای ایرج حاتمی به عنوان عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـصنعتی ارس به مدت سه سال جایگزین آقای محمد مهرزاد می­شود.

۲ ـ آقای علیرضا حمزه‌یی به عنوان عضو غیرموظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس به مدت سه سال جایگزین آقای اروج محمدی می­شود.

۳ـ خانم سونیا اندیش به عنوان عضو غیر موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس به مدت سه سال جایگزین آقای جمشید تقی زاده می­شود.

۴ـ آقای ارسلان دژکام به عنوان عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار به مدت سه سال جایگزین آقای حامد علی مبارکی می‌شود.

 ۵ ـ عضویت آقای حمید مرتضایی به عنوان عضو موظف در هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی به مدت سه سال تمدید می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ۱۳۹۶/۲/۱۳ به تأیید مقام‌محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری