مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سامان دهی حفاظت و احیاء تپه ها و چشمه ها در منظر طبیعی شهر سنندج

منتشر شده در یکشنبه 24 اردیبهشت 1396

متعاقب تصمیم خردمندانه استاندار محترم کردستان و پیرو تکلیف مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۳/۹ شورای عالی در خصوص شهر‌های کردستان و شهر سنندج،  نظر به استماع گزارش اداره کل راه و شهرسازی کردستان پیرامون ضرورت توجه ویژه به منظر طبیعی شهر سنندج و اهمیت عناصر طبیعی (تپه‌ها و چشمه‌های شهری) در شکل دهی ساختار و استخوان بندی کالبدی شهر سنندج شورای عالی شهر سازی و معماری ایران به جهت ارتقای کیفیت محیط شهری از جنبه تجدید ساختار شهر و احیای عرصه های عمومی و فضاهای باز و سبز شهری و توسعه گردش گری در شهر سنندج در جلسه مورخ 2/12/1395 مقرر می دارد:

الف ـ درخصوص تپه‌های واقع در محدوده شهر، به جهت جلوگیری از ساخت و سازهای بعدی بدون برنامه، از این تاریخ به بعد ضمن تثبیت کاربری فضای سبز در این تپه‌ها (مطابق نقشه پیوست)، اداره کل راه و شهرسازی  مکلف است با همکاری شهرداری و با نظارت استاندار محترم نسبت به تهیه طرح ویژه ساماندهی تپه‌های سنندج  با رویکرد ساماندهی فضاهای سبز و باز در جهت تعیین نقش تپه‌ها در شهر، ایجاد عرصه‌های عمومی، توجه به منظر طبیعی و منظور داشتن ظرفیت‌های گردشگری غیرمتمرکز ظرف مدت ۹ ماه تهیه و به کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش ارائه نماید. ( در این طرح چارچوب تهیه طرح‌های موضعی هر یک از تپه‌ها جهت اقدامات اجرایی توسط شهرداری، تعیین خواهد شد.)

تبصره :

صرفاً محدوده‌های نظامی موجود، ضمن تأکید بر عدم ساخت و ساز، بارعایت موارد زیست محیطی وجنبه‌های طراحی شهری تثبیت می‌گردد.

ب ـ درخصوص تپه‌های واقع در حریم شهر ضمن ممنوعیت هرگونه ساخت و ساز، مقرر گردید اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان نسبت به بازنگری سند پهنه‌بندی حریم شهر سنندج مطابق دستورالعمل تدوین سند پهنه‌بندی حریم مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ شورای عالی ظرف مدت یک ماه اقدام و مراتب را جهت ابلاغ مجدد به دبیرخانه شورای عالی ارسال نماید.

ج ـ در خصوص چشمه‌های شهر سنندج، با توجه به اهمیت این چشمه‌ها در شکل‌دهی به رود دره‌ها و چرخه اکولوژیک شهر، موقعیت و مسیرهای دقیق این چشمه‌ها توسط شهرداری شناسایی و برنامه و طرح  احیای  تدریجی روددره‌ها و رفع انسداد مسیر چشمه‌ها و جلوگیری از هدر رفت آنها توسط وزارت نیرو با همکاری سازمان محیط زیست و شهرداری سنندج تهیه و توسط اداره کل راه و شهرسازی و با نظارت استانداری محترم کردستان به شورای عالی ارائه گردد.

د ـ با توجه به سابقه تاریخی رودخانه‌های دره بیان و قشلاق در  استخوانبندی شهر و تغییرات بعدی آنها در تبدیل به کانال اصلی فاضلاب، شهرداری با همکاری وزارت نیرو و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نسبت به امکان سنجی احیای  ادامه رودخانه و احیای محور گردشگری پیرامون آنها و با نظارت استانداری محترم کردستان ظرف مدت یکسال اقدام  و نتیجه توسط اداره کل راه و شهرسازی به شورای عالی ارائه گردد.

ه ـ نظر به اهمیت کوه آبیدر به عنوان مهمترین عنصر شکل‌دهنده هویتی به منظر و ساختار شهر و ضرورت جلوگیری از ساخت و ساز‌های مخدوش‌کننده منظر شهری این کوه در دامنه‌ها، شهرداری با هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی نسبت به تعیین خط حداکثر تراز ارتفاعی ساخت و ساز اقدام و پس از تصویب در کمیسیون ماده پنج به دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی