مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح مطالعاتی رقابت پذیری شهری

منتشر شده در یکشنبه 24 اردیبهشت 1396

در جریان روند  شتابزده  شهری سازی و شهری شدن سکونتگاه‌ها و به منظور ارتقاء کیفیت زندگی و در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی شهرها مبتنی بر عنصر «ایجاد تفاوت زمینه‌ای در شهرها» و با توجه به موارد ضروری همچون تغییر رویکرد در نظام مدیریت شهری، مقوله «رقابت پذیری شهری» در دستور کار جلسه مورخ  ۱۳۹۵/۱۲/۲۳  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  قرار گرفت و پس از استماع نتایج گزارش طرح مطالعاتی  پیرامون این مقوله، مقرر گردید:

«دبیرخانه شورای عالی با همکاری مرکز پژو هش‌های مجلس، سازمان شهرداری‌ها  و دهیاری‌های کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران، و دانشگاه ‌های کشور نسبت به طرح موضوع و برگزاری نشست‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی در این باره اقدام و مبانی و ضرورت‌ها و نیز زمینه‌ها و لوازم نهادی و قانونی و نحوه اجرائی شدن موضوع را بررسی و نتایج را به شورای عالی معماری و شهرسازی ایران و سایر مراجع ذیربط اعلام نماید.»

مقتضی است مراتب براساس نظر شورا  از سوی سرکار عالی مورد پیگیری و اقدام قرارگرفته و نتیجه به شورای عالی گزارش شود.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی