مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح مطالعاتی ارزیابی سیایت گذاری ها و اقدامات انجام شده در بافت های شهری (بررسی و ارزیابی تاثیر مشوق های مالی در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری منتشر شده در یکشنبه 24 اردیبهشت 1396

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ خود پیرامون گزارش ارائه شده توسط شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، ضمن ارج نهادن به مقوله پژوهش پیرامون ارزیابی سیاستگزاریها و اقدامات انجام شده در بافتهای شهری، و با توجه به ابهامات و نارسائی یافته‌های این پژوهش و از طرفی اهمیت موضوع «بررسی و ارزیابی تأثیر مشوقهای مالی در بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری» مقرر نمود:

«شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با همکاری سایر نهادها و خصوصاً استفاده از تجربیات سازمان نوسازی شهر تهران و استفاده از نتایج سایر پژوهش‌های بعمل آمده در این موضوع، ضمن بسط نمونه‌های موردی به سایر شهرهای کشور و افزایش معیارهای ارزیابی و به روز رسانی نتایج،  نسبت به جمع‌بندی و طرح آن در نهادها و سازمانهای ذیربط  اقدام و ماحصل آنرا جهت ارائه به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند.»

مراتب جهت استحضار و صدوردستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید نتیجه اقدامات به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارایه شود.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی