تصویب نامه  در خصوص افزایش کلیه مستمری های بازنشستگان از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تامین اجتماعی

منتشر شده در یکشنبه 24 اردیبهشت 1396

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۰ به پیشنهاد شماره ۱۶۵۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۲/۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۵۴ ـ و اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ از تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۱۳۹۵ برقرار شده‌اند، به ترتیب برای دریافت­کنندگان حداقل مستمری به میزان (۱۴/۵%) و برای سایر سطوح به میزان (۱۲/۵%) مستمری آنان درپایان اسفند ماه ۱۳۹۵ افزایش می‌یابد.

تبصره ـ پس از اعمال افزایش یادشده، حداقل مجموع دریافتی ماهانه مشمولین مذکور (به استثنای مستمری­بگیرانی که به موجب قوانین مختلف دریافتی آنها کمتر از حداقل دستمزد سال است) مبلغ یازده میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۱) ریال تعیین می­گردد.

۲ـ با توجه به تأمین منابع مورد نیاز اجرای بند (۱) این تصویب­نامه از محل منابع سازمان تأمین اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که حداکثر تا پایان مرداد ماه سال جاری بخشی از تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی از طریق سازوکار بند (ک) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور عملیاتی شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری