تصویب نامه در خصوص ایجاد شهرک های صنعتی تخصصی صنایع دریایی در شهرستان بندرعباس و جنب صنایع

کشتی سازی خلیج فارس

منتشر شده در یکشنبه 24 اردیبهشت 1396

 هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۳ به پیشنهاد شماره ۶۰/۱۷۳۵۷۴ مورخ ۱۳۹۵/۸/۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند (۸) اصلاحی ماده واحده قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک­ های صنعتی ایران ـ مصوب ۱۳۷۶ ـ تصویب کرد:

سازمان صنایع کوچک و شهرک­ های صنعتی ایران مجاز است نسبت به ایجاد شهرک صنعتی تخصصی صنایع دریایی در شهرستان بندرعباس و جنب صنایع کشتی ­سازی خلیج ­فارس مشروط به عدم اوراق کشتی و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری