تصویب نامه در خصوص انتقال شرکت مادر تخصصی فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از پیوست شماره 2 آیین

نامه اجرایی تشخیص انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی به پیوست شماره 1

 منتشر شده در یکشنبه 24 اردیبهشت 1396

12.00 هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۳ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه‌های امور اقتصاد و دارایی و راه و شهرسازی و به استناد ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی – مصوب 87- تصویب کرد:

 شرکت مادرتخصصی فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از پیوست شماره (۲) آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۵۳۲۰/ت۴۳۱۸۱ک مورخ ۱۳۸۸/۶/۷ (گروه دو) به پیوست شماره (۱) آیین‌نامه یادشده (گروه سه) منتقل می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهان گیری