شنبه, 17 خرداد 1399

 

اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه ميزان مهريه و اعدادشاخص ماهانه جهت محاسبه تاخير تأديه

منتشر شده در دوشنبه 28 فروردین 1396

احتراماً، نظر به اين كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر اساس ماده ٤آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده ١٠٨٢قانون مدني مصوب ١٣٧٧/٢/١٣مكلف شده است شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران را به طور سالانه جهت محاسبه ميزان مهريه به وجه رايج، حداكثر تا پايان خردادماه هر سال در اختيار قوه قضائيه قرار دهد

و نيز بر اساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص خسارت تاخير تأديه چك و همچنين ماده ٥٢٢قانون دين، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به اعلام نرخ تورم به »مراجع قضايي و دادگاه ها« مي باشد. لذا به پيوست ٢برگ جدول (شامل اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه ميزان مهريه به وجه رايج و اعدادشاخص ماهانه جهت محاسبه تاخير تأديه( مربوط به سال١٣٩٥و سال هاي قبل، براساس سال پايه ) (١٣٩٠=١٠٠ )جهت ملاحظه و ارائه به دستگاه هاي تابعه ارسال مي گردد.

رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ ولي اله سيف