شنبه, 17 خرداد 1399

 

تصویب نامه تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگان در سال

1396منتشر شده در دوشنبه 28 فروردین 1396

هیئت وزیران در جلسه 20/1/1396 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386- و بند (هـ) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور تصویب کرد:

 

1- حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال 1396، ده درصد (10%) نسبت به سال 1395 افزایش می‌یابد.

تبصره- حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان ده میلیون و سیصد و پنجاه هزار (10.350.000) ریال و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می‌شود. اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات کشور و کارمندان شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه از شمول حداکثر این بند مستثنی می‌باشند.

2-  در اجرای بند (هـ) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشورف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، موظفین و مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح پس از اعمال درصد افزایش حقوق سال 1396 نسبت به حقوق سال 1395، با افزایش امتیازات گروه‌های شغلی جداول مواد (109) و (110)قانون مدیریت خدمات کشوری در سقف اعتبار ردیف (120- 550000) جدول شماره (9)‌ قانون بودجه سال 1396 کل کشور (بیست و دو هزار میلیارد (22.000.000.000.000) ریال برای صندوق بازنشستگی کشوری و دوازده هزار میلیارد (12.000.000.000.000) ریال برای سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر مقررا مواد مذکور با ضریب یک هزار و ششصد و نود و پنج (1.695) ریال اعمال می‌گردد.

تبصره 1- جداول افزایش امتیازات به نحوی که درصد افزایش امتیازات گروه‌های شغلی پایین‌تر بیشتر باشد، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه‌، ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2- برای موارد خارج از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری و تطبیق گروه شغلی آنها با رعایت طرح طبقه‌بندی مشاغل مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری عمل خواهد شد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور