شنبه, 17 خرداد 1399

 

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ با موضوع:

«ابطال بند۲ مصوبه شماره ۲۸۹ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ و بند ۲ مصوبه شماره ۲۹۷ـ ۱۳۹۱/۱/۲۷ شورای اسلامی شهر چهاردانگه مبنی بر: تصویب مصوبات قبل از اعلان عمومی قابلیت اجرایی ندارد»

منتشر شده در دوشنبه،۲۸ فروردین ۱۳۹۶

مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزده بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند.» نظر به اینکه مصوبات مورد شکایت بعد از تصویب اعلام عمومی نشده و به مورد اجرا درآمده است، بنابراین به لحاظ عـدم رعایت تشریفات مقرر قانونی، مصوبه مورد شکایت واجد اعتبار قانونی نیست ولی به لحاظ اینکه مفاد آن به اجرا درآمده است مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی