تصویب‌نامه

در خصوص انتقال اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و درآمد اختصاصی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی

منتشر شده در سه‌شنبه،۳ اسفند ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ به پیشنهاد شماره ۹۹۱۳۷۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد مصوبه شماره ۹۵/۱۰۲۲۵۵/ش مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸ شورای عالی فضای مجازی و ماده (۸۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب۱۳۸۰ـ تصویب کرد:

الف ـ اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و درآمد اختصاصی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی به دلیل خاتمه فعالیت به شرح بندهای زیر از دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به شماره طبقه‌بندی (۱ـ ۱۱۳۶۰۰) کسر و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شماره طبقه‌بندی (۱ـ ۱۴۹۰۰۰) و دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات به شماره طبقه‌بندی (۳ـ۱۴۹۰۰۰) انتقال می‌یابند:

۱ـ اعتبارات هزینه‌ای:

(ارقام به میلیون ریال)

۲ـ اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای:

(ارقام به میلیون ریال)

۳ـ درآمد اختصاصی 

(ارقام به میلیون ریال)

ب ـ دستگاه اجرایی طرح توسعه فرهنگ و خط و زبان فارسی در محیط رایانه‌ای به شماره طبقه‌بندی (۱۷۰۸۰۰۴۰۰۲) از دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به شماره طبقه‌بندی (۱ـ۱۱۳۶۰۰) به دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات به شماره طبقه‌بندی (۳ـ۱۴۹۰۰۰) تغییر می‌یابد.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری