الحاق تبصره‌های (۱) و (۲) به بند (۱) تصویب‌نامه‌های شماره

۱۱۷۵۰۱/ت۵۳۸۰۶هـ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۳ و شماره ۱۲۴۴۷۱/ت۵۳۸۳۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۸

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۶ بهمن ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی

جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ردیف (۲) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) الحاقی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تصویب کرد:

متون زیر به عنوان تبصره ­های (۱) و (۲) به بند (۱) تصویب­ نامه ­های شماره ۱۱۷۵۰۱/ت۵۳۸۰۶هـ مورخ۱۳۹۵/۹/۲۳ و شماره۱۲۴۴۷۱/ت۵۳۸۳۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۸ اضافه می­شود:

تبصره۱ـ نقل و انتقال اسناد خزانه اسلامی موضوع این تصویب ­نامه در بانک عامل واگذاری مجاز است. بانک هیچ­ گونه تعهدی در پرداخت در سررسید و قبل از سررسید ندارد.

تبصره۲ـ شرایط اوراق مشارکت موضوع بند (ج) ماده (۴) آیین ­نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب ­نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ به اوراق منتشره از محل این بند تسری می ­یابد.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری