رأی شماره ۲/۳۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۳۰۸ـ ۱۸/۳/۱۳۹۴ هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن

 منتشر شده در یکشنبه،۲۴ بهمن ۱۳۹۵

نظر به اینکه در رأی شماره ۳۰۸ ـ ۱۳۹۴/۳/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه شماره ۲۲۲/۹۰/۲۷۳۶۹ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ رئیس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ابطال شده است و ابطال نامه مورد اعتراض از تاریخ صدور آن درخواست شده بود لیکن در زمان رسیدگی در هیأت عمومی این قسمت از خواسته تعیین تکلیف نشده بود، هیأت عمومی با اجازه حاصل از ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و در اجرای فراز اول ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت های تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص رأی به تسری ابطال نامه باطل شده به تاریخ تصویب آن صادر و اعلام می‌کند.

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی