مصوبه

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص وظایف، اعضاء و نحوه کار کمیته‌ی تخصیص  طرحهای فرادست و کلان مقیاس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (کمیته فنی شماره۵)

منتشر شده در چهارشنبه،۲۰ بهمن ۱۳۹۵

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰, وظایف، اعضاء و نحوه کار کمیته ی تخصصیص طرحهای فرادست و کلان مقیاس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (کمیته فنی شماره ۵)،  به شرح ذیل مقرر نمود:

الف) وظایف

۱. بررسی و تدوین راهبردها، سیاستها و برنامه‌های شهرسازی و معماری در خصوص تهیه, بررسی و تصویب طرحهای مقیاس ملی منطقه‌ای جهت ارائه به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.

۲. تدوین ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط با طرحهای فرادست جهت ارائه به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.

۳. ارائه راهکار جهت اعمال سیاستهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری در طرحهای کلان مقیاس (نظیر سیاست شهرسازی ریل پایه و چگونگی تعادل بخشی به سرزمین)

۴. بررسی و طی فرآیند تصویب طرحهای فرادست اعم از طرح ناحیه‌ای، کالبدی وسایر طرحهای کلان مقیاس

ب) دبیر و اعضاء

۱. دبیرکمیته تخصصی شماره ۵ ؛ مدیرکل محترم دفتر طرحهای کالبدی به عنوان نماینده دبیر شورای عالی

۲. نمایندگان اعضاء عضو شورای عالی شهرسازی و معماری (درصورت تمایل و صلاحدید)

۳. عضو مدعو متناسب با موضوع جلسه (بدون حق رای)

ج) سایر اعضاء حقیقی 

۱. جناب آقای مهندس امیر فرجامی

۲. جناب آقای دکتر غلامرضا کاظمیان

۳. جناب آقای دکتر اسفندیار زبردست

۴. جناب آقای دکتر فیروز توفیق

۵. جناب آقای دکتر ناصر عظیمی

لذا مقتضی است کمیته فنی شماره پنج را در اسرع وقت و با حضور اعضاء حقیقی و حقوقی نامبرده تشکیل داده و نسبت به بررسی موضوعاتی که از سوی شورای عالی به آن کمیته ارجاع خواهدشد اقدام و نتیجه را جهت اتخاذ تصمیم نهایی به اینجانب گزارش کنید.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی