اصلاح جزء (۳) بند (۴) پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۱۰۲/ت۵۲۰۵۳ک مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۴

دبیرخانه شورای ­عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

منتشر شده در چهارشنبه،۲۰ بهمن ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ به پیشنهاد شماره ۲۶۷۰۳/۱۳۵۹۴۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 ۱ـ در جزء (۳) بند (۴) پیوست تصویب­ نامه شماره ۱۱۲۱۰۲/ت۵۲۰۵۳ک مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۴ با عنوان «الزامات»، بعد از عبارت «در هر سال» عبارت «با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در چارچوب بودجه مصوب سالیانه سازمان­ های مناطق» اضافه می­شود.

۲ـ این تصویب­ نامه از تاریخ نامه رییس مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۵/۱۰/۱۱) لازم ­الاجرا می­باشد.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری