اصلاح ماده (۴) قرارداد پیوست تصویب‌نامه شماره ۶۵۰۶۴/ت۵۳۳۴۳هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۳۱

وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

منتشر شده در چهارشنبه،۲۰ بهمن ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ به پیشنهاد شماره ۳۱۸۹۲/۱۳۱۰۴۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۴) قرارداد پیوست تصویب­نامه شماره ۶۵۰۶۴/ت۵۳۳۴۳هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۳۱ مربوط به اجرای بند (ح) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) منعقده بین وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت ایران، عبارت «و خالص گاز طبیعی» قبل از عبارت «تحویلی برای صادرات» اضافه می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری