تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فرهنگ  و ارشاد اسلامی به عنوان نمایندگان سهام دولت در ترکیب مجامع عمومی شرکت‌های فرهنگی ـ ورزشی استقلال ایران و پیروزی (پرسپولیس(

منتشر شده در چهارشنبه،۲۰ بهمن ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۱۰۳۱/ص/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۷ وزارت ورزش و جوانان و به استناد تبصره (۷۲) دایمی قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور ـ مصوب ۱۳۵۲ ـ با اصلاح بعدی آن تصویب کرد:

وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان نمایندگان سهام دولت در ترکیب مجامع عمومی شرکت­های فرهنگی ـ ورزشی استقلال ایران و پیروزی (پرسپولیس) تعیین می­شوند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری