اصلاح جدول شماره (۳)

پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۴۰/ت۵۱۵۳۳هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲

 منتشر شده در دوشنبه،۱۸ بهمن ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۶ به پیشنهاد شماره ۳۴۸۴۴/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۹ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ ردیف­های (۱۳ـ۳) و (۱۳ـ۴) جدول شماره (۳) پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۴۰/ت۵۱۵۳۳هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ به شرح زیر اصلاح و ردیف (۱۳ـ ۵) جدول یادشده حذف می‌شود:

۲ـ این تصویب‌نامه از تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱ لازم­الاجرا است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری