رأی شماره ۱۷۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۱۱۷۴۴۲/۶۰ ـ ۲۱/۵/۱۳۹۶ رئیس مرکز و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت

منتشر شده در یکشنبه،۱۲ اسفند ۱۳۹۷

طبق تبصره ۶ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی، تشکیل اتحادیه استانی به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان و تصویب هیأت عالی نظارت موکول شده است. به موجب تبصره ۷ همان ماده قانونی مقرر شده چنانچه تعداد واحدهای صنفی

رأی شماره ۱۷۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مصوبه دستور یازدهم از صورت جلسه پنجمین نشست عادی از دوره ششم

هیات امنای دانشگاه تهران مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۵

منتشر شده در یکشنبه،۱۲ اسفند ۱۳۹۷

نظر به اینکه برابر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و هیأت امنا دانشگاه تهران بدون رعایت

رأی ۱۷۸۷ شماره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مصوبات شماره ۲۲۸۱ـ ۱۱/۶/۱۳۸۰، ۱۱۷۶۱/۹۴/۴/ش ـ ۲۷/۸/۱۳۹۴ و ۱۰۵۳۸/۹۴/۴/ش ـ ۴/۸/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر مشهد

منتشر شده در یکشنبه،۱۲ اسفند ۱۳۹۷

نظر به اینکه در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وظیفه‌ای در تصویب مقررات استخدامی و تعیین و توزیع کارانه بین کارکنان شهرداری برای شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است

رأی ۱۷۹۰ شماره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند «و» ماده ۳ صورت جلسه کمیته چهار نفره مورخ ۲/۷/۱۳۹۲ اداره کل راه و شهرسازی

منتشر شده در یکشنبه،۱۲ اسفند ۱۳۹۷

با توجه به حکم ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ مبنی بر اینکه «از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی

رأی شماره ۱۸۴۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بخشنامه شماره ۳۸۰۸۸/۱۸۰/م/۹۵ ـ ۱۸/۱۲/۱۳۹۵ وزارت آموزش و پرورش

منتشر شده در پنج‌شنبه،۹ اسفند ۱۳۹۷

هر چند وزارت آموزش و پرورش مجاز است به استناد بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و رعایت آیین‌نامه اجرایی مربوط، معیارهای توانایی جسمی و شرایط فیزیکی مناسب برای استخدام مشاغل از جمله میزان قد داوطلبین

الحاق ماده (۱۸۹) مکرر به آیین ­نامه اجرایی قانون امورگمرکی

منتشر شده در پنج‌شنبه،۹ اسفند ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۱ به پیشنهاد شماره ۲۹۳۲۸/۱۲۹۹۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین­ نامه اجرایی ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در پنج‌شنبه،۹ اسفند ۱۳۹۷

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ معاونت: معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده.

آییننامه تأسیس و فعالیت بورس در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در پنج‌شنبه،۹ اسفند ۱۳۹۷

ماده۱ـ در این آیین ­نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند و سایر اصطلاحـات تابع تعاریف مندرج در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۴ـ که در این آیین‌نامه به اختصار «قانون» نامیده می‌شود

آیین‌نامه چگونگی مراحل صدور گواهی و میزان کمک سازمان بهزیستی و
کمیته امداد امام خمینی (ره) جهت انجام آزمایش‌های ژن‌شناسی (ژنتیک)

منتشر شده در پنج‌شنبه،۹ اسفند ۱۳۹۷

ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­رود:

الف ـ وزارت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آیین­ نامه اجرایی قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ­ای و مهارتی

منتشر شده در پنج‌شنبه،۹ اسفند ۱۳۹۷

ماده۱ـ در این آیین ­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ قانون: قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ­ای و مهارتی ـ مصوب ۱۳۹۶ـ .

اصلاح بند (۷) تصویب‌نامه شماره ۱۰۴۴۶۰/ت۴۳۰۸۱ک مورخ ۱۳۸۸/۵/۲۴

منتشر شده در پنج‌شنبه،۹ اسفند ۱۳۹۷

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح ماده (۸) تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۴۳۷/ت۵۵۸۵۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۸

منتشر شده در پنج‌شنبه،۹ اسفند ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ به پیشنهاد شماره ۶۴۲۹۵۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  تصویب کرد:

اصلاح جدول بند (۴) تصویب‌نامه ۱۲۰۳۸۶/ت۵۵۹۶۴هـمورخ ۱۳۹۷/۹/۱۳

منتشر شده در پنج‌شنبه،۹ اسفند ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۱ به پیشنهاد شماره ۳۷۶۸۴/۱۵۶۳۰۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  تصویب کرد:

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶

منتشر شده در پنج‌شنبه،۹ اسفند ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۱ به پیشنهاد شماره ۳۸۰۴۹/۱۵۷۱۲۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: