تصویب‌نامه در خصوص الزام وزارت ورزش و جوانان به عنوان دستگاه اصلی تعیین اهداف کلان و خط‌مشی‌گذاری در زمینه ارتقای تندرستی و نشاط زنان و دختران از طریق ورزش

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۷ مهر ۱۳۹۷

هیأت‌وزیران در جلسه۱۳۹۷/۶/۲۱ به پیشنهاد شماره ۱۲۲۵۷ مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ معاونت رییس­جمهور در امور زنان و خانواده و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (۳) آیین‌نامه

اساسنامه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مرکزی

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۷ مهر ۱۳۹۷

مقدمه:

در راستای تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و فصل چهارم آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها، به شماره ۹۰۰۰/۶۵۱۳۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ مصوب ریاست محترم قوه قضائیه

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۸۴۴۲۱/ت۵۵۷۶۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۷

منتشر شده در دوشنبه،۱۶ مهر ۱۳۹۷

نظر به اینکه در صدر تصویب‌نامه شماره ۸۴۴۲۱/ت۵۵۷۶۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۷، عبارت «۱۳۹۷/۶/۲۵» به صورت عبارت «۱۳۹۷/۷/۲۶» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

اصلاح تبصره (۳) تصویب‌نامه شماره ۴۱۵۹۷/ت۵۵۵۰۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۵

منتشر شده در دوشنبه،۱۶ مهر ۱۳۹۷

نظر به اینکه در تبصره (۳) مندرج در تصویب‌نامه شماره ۴۱۵۹۷/ت۵۵۵۰۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۵، واژه «بیشتر» به صورت واژه «کمتر» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

منتشر شده در دوشنبه،۱۶ مهر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۱۱ به پیشنهاد شماره ۳۱۸۵۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۴ سازمان برنامه و بودجه کشورو به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح تبصره‌های (۱) و (۲) اصلاحی ماده (۱۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱)

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

منتشر شده در دوشنبه،۱۶ مهر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۴ به پیشنهاد شماره ۳۶۷۸۳/۸۳۳۸۳ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۶ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص محاسبه قیمت میعانات گازی، گاز طبیعی خوراک 

و دیگر خوراک‌های تحویلی به واحدهای پتروشیمی داخلی

منتشر شده در دوشنبه،۱۶ مهر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۸ به پیشنهاد شماره ۴۶۶ ـ ۲۰/۲ مورخ ۱۳۹۷/۷/۸ وزارت نفت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۷ در محاسبه قیمت میعانات گازی، گاز طبیعی خوراک و دیگر خوراک‌های تحویلی به واحدهای پتروشیمی داخلی، نرخ تسعیر ارز در هر ماه برابر با متوسط نرخ معاملاتی ارز در سامانه نیما خواهدبود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص اطلاعات مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی 

دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت

منتشر شده در دوشنبه،۱۶ مهر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۴ به پیشنهاد شماره ۶۰/۱۴۲۴۴۵ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (۴) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات­ های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ هشت صد و پنجاه میلیارد (۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

برای مدیریت خشک سالی و احیای تالاب انزلی

منتشر شده در دوشنبه،۱۶ مهر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۴ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع:

صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵)و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 شماره۵۶۱۱۸/هـ ب                                                                        ۱۳۹۷/۷/۸

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۵۷۰۴۰/ت۵۵۱۲۲هـ مــورخ ۱۳۹۷/۱۲/۸، موضوع: «استملاک ساختمان توسط دولت مجارستان به عنوان دفتر سفارت و محل سکونت کارکنان آن کشور»

قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین‌تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی 

و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

منتشر شده در دوشنبه،۱۶ مهر ۱۳۹۷

ماده واحده ـ یک ماده به شرح زیر به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزش یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۸۸/۷/۱۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌شود:

آیین­ نامه اجرایی قانون امکان­ سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور

و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران

منتشر شده در چهارشنبه،۱۱ مهر ۱۳۹۷

ماده۱ـ در این آیین­ نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ قانون: قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و سامان دهی و تمرکززدایی از تهران ـ مصوب ۱۳۹۴ـ

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۸۲۹۶/ت۵۳۲۷۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۰

منتشر شده در چهارشنبه،۱۱ مهر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۱ به پیشنهاد شماره ۹۶۲/۱۰/۵۷۰۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تصویب­ نامه شماره ۱۸۲۹۶/ت۵۳۲۷۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۰، عبارت «دو درصد» به عبارت «چهار درصد» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده (۳۰) قانون احکام دایمی برنامه ­های توسعه کشور

منتشر شده در چهارشنبه،۱۱ مهر ۱۳۹۷

ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ سازمان: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای.