یکشنبه, 04 اسفند 1398

 

قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف

منتشر شده در 29 بهمن 1398

ماده واحده ـ مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ از تاریخ انقضای آن (۱۳۹۸/۱۱/۲۲) به مدت یک سال تمدید می شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هشتم بهمن  ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

تصویب نامه در خصوص تعیین قیمت نقدی هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه های داخلی در سال ۱۳۹۷

منتشر شده در 29 بهمن 1398

۱ـ قیمت نقدی هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه های داخلی در سال ۱۳۹۷ معادل مبلغ نهصد و پنجاه و چهار هزار و نهصد و چهل و هفت (۹۴۷ر۹۵۴) ریال به ازای هر بشکه تعیین می‌شود.

۲ـ سهم شرکت ملی نفت ایران از محل نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه های داخلی در سال ۱۳۹۷ معادل مبلغ یکصد و سی و هشت هزار و چهارصد
و شصت و هفت (۴۶۷ر۱۳۸) ریال به ازای هر بشکه و برای کل سال معادل مبلغ نود و
 هفت هزار و سیصد و سی و پنج میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۳۵ر۹۷) ریال تعیین می‌شود.

۳ـ رقم قابل واریز به خزانه داری کل کشور از محل نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه های داخلی در سال ۱۳۹۷ معادل مبلغ پانصد و هفتاد و سه هزار و نهصد و سی و هشت میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۹۳۸ر۵۷۳ ) ریال تعیین می شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب نامه در خصوص تعیین قیمت نقدی هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه های داخلی در سال ۱۳۹۷

منتشر شده در 29 بهمن 1398

۱ـ قیمت نقدی هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه های داخلی در سال ۱۳۹۷ معادل مبلغ نهصد و پنجاه و چهار هزار و نهصد و چهل و هفت (۹۴۷ر۹۵۴) ریال به ازای هر بشکه تعیین می‌شود.

۲ـ سهم شرکت ملی نفت ایران از محل نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه های داخلی در سال ۱۳۹۷ معادل مبلغ یکصد و سی و هشت هزار و چهارصد
و شصت و هفت (۴۶۷ر۱۳۸) ریال به ازای هر بشکه و برای کل سال معادل مبلغ نود و
 هفت هزار و سیصد و سی و پنج میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۳۵ر۹۷) ریال تعیین می‌شود.

۳ـ رقم قابل واریز به خزانه داری کل کشور از محل نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه های داخلی در سال ۱۳۹۷ معادل مبلغ پانصد و هفتاد و سه هزار و نهصد و سی و هشت میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۹۳۸ر۵۷۳ ) ریال تعیین می شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری