تصویب‌نامه در خصوص تعیین نیروگاه‌های دارای کمتر از بیست درصد (۲۰%)سهم بازار

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۶ مرداد ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۷ به پیشنهاد شماره ۲۸۴۵۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴)

قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴)قانون اساسی

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۶ مرداد ۱۳۹۷

ماده۱ـ متن زیر جایگزین ماده (۵) قانون و تبصره‌های آن می‌شود:

ماده۵ ـ مؤسسات اعتباری اعم از بانک ها و غیربانکی غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس‌شده یا می‌شوند، یا بانک های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود، صرفاً در قالب شرکت های سهامی عام و تعاونی

آیین ­نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

منتشر شده در یکشنبه،۱۴ مرداد ۱۳۹۷

ماده۱ـ در این آیین­ نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ نهاد حمایتی: کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور

قانون الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

منتشر شده در یکشنبه،۱۴ مرداد ۱۳۹۷

ماده۱ـ یک مبحث به عنوان «مبحث پنجم ـ گزارش رئیس جمهوری و وزراء به مجلس شورای اسلامی» به فصل سوم قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بعد از ماده (۲۳۶) الحاق و متن زیر به عنوان ماده (۲۳۷) به قانون الحاق می‌شود:

آیین ­نامه اجرایی بند (و) و جزء­های (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵)قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۱ مرداد ۱۳۹۷

ماده۱ـ در این آیین ­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ بند (و): بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

تصویب‌نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی جهرم

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۱ مرداد ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۳۱ به پیشنهاد شماره ۹۷۲/۱۰/۱۱۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۳ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی

قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۱ مرداد ۱۳۹۷

ماده۱ـ ارائه هرگونه اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع که نوعاً موجب گمراهی و فریب مخاطب شود به هر طریق از جمله رسانه‌های داخلی

اصلاح ماده (۱۹) اساسنامه صندوق کارآفرینی امید

منتشر شده در سه‌شنبه،۹ مرداد ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۳۱ به پیشنهاد شماره ۳۵۹۸۳/۳۰۰۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۲ معاونت حقوقی رئیس ­جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به انتهای ماده (۱۹) اساسنامه صندوق کارآفرینی امید موضوع تصویب ­نامه شماره۱۶۹۵۴۲/ت ۵۴۴۵۶هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ اضافه می شود:

در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی در اختیار صندوق قرار می­گیرد رعایت مواد (۳۱) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

الحاق دو متن به آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی

به عنوان تبصره ماده۴ و اضافه شدن ماده۱۲

منتشر شده در سه‌شنبه،۹ مرداد ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۳۱ به پیشنهاد شماره ۲۴۲۱۲۷ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح تصویب ­نامه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت۵۵۰۶۶هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

منتشر شده در سه‌شنبه،۹ مرداد ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۲۷ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به‌استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت۵۵۰۶۶هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴، عبارت «تا سه ماه» به عبارت «تا شش ماه» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین­ نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

منتشر شده در سه‌شنبه،۹ مرداد ۱۳۹۷

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

ب ـ خزانه: خزانه‌داری کل

تصویب‌نامه درخصوص تعدیل و اجرای جریمه‌ها و سایر حد نصاب‌های ریالی

تعیین‌شده در قانون امور گمرکی

منتشر شده در سه‌شنبه،۹ مرداد ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۳۱ به پیشنهاد شماره ۷۲۳۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۵۶) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ تصویب کرد:

آیین­ نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

منتشر شده در سه‌شنبه،۹ مرداد ۱۳۹۷

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

تصویب‌نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲)آیین‌نامه

مالی  و معاملاتی سازمان­های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتیبرای سال ۱۳۹۷

منتشر شده در سه‌شنبه،۹ مرداد ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۳۱ به پیشنهاد شماره ۹۷۲/۱۰/۱۱۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۳ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (الف) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی